Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. května 2018 společnostmi Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 21. března 2018 ve věci T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux v. Evropská komise

(Věc C-312/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (zástupci: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu (osmého senátu) ze dne 21. března 2018 ve věci T-361/17, Eco-Bat Technologies a další v. Komise;

prohlásil za přípustnou žalobu navrhovatelky zapsanou do rejstříku pod číslem T-361/17;

vrátil věc Tribunálu, aby zrušil nebo snížil pokutu uloženou Komisí původním rozhodnutím ve znění opravného rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se při určení referenčního data dopustil nesprávného právního posouzení tím, že se zabýval původním neúplným rozhodnutím namísto úplného a konečného rozhodnutí, které bylo správné a kompletní ve všech aspektech (zejména v těch aspektech, které jsou předmětem kasačního opravného prostředku). Tím Tribunál porušil základní práva navrhovatelky (zejména právo na obhajobu). Každý má právo na plné vyčerpání lhůty k podání žaloby, která začne běžet dnem podstatné změny rozhodnutí. Tribunál rovněž nesprávně vyložil povinnost Komise uvést odůvodnění a zásadu řádné správy, když měl za to, že navrhovatelka se měla podívat na předpoklady, aby plně pochopila, jak Komise dospěla k dané výši pokuty.

____________