Language of document :

Appel iværksat den 11. maj 2018 af Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH og Société traitements chimiques des métaux til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 21. marts 2018 i sag T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH og Société traitements chimiques des métaux mod Europa-Kommissionen

(Sag C-312/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH og Société traitements chimiques des métaux (ved M. Brealey, QC, advocaat I. Vandenborre og avocat S. Dionnet)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 21. marts 2018 i sag T-361/17, Eco-Bat Technologies m.fl. mod Kommissionen, ophæves.

Appellantens søgsmål registreret som sag T-361/17 antages til realitetsbehandling.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på annullation eller nedsættelse af den bøde, som Kommissionen pålagde ved den oprindelige afgørelse, som ændret ved den berigtigende afgørelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten har begået en retlig fejl ved at fastsætte referencedatoen ud fra den oprindelige, ufuldstændige afgørelse i stedet for den komplette og endelige afgørelse, der var korrekt og fuldstændig i forhold til ethvert aspekt (navnlig i forhold til de aspekter, der er genstand for appellen). Herved har Retten tilsidesat appellantens grundlæggende rettigheder (navnlig dennes ret til forsvar). En person har ret til at have den fulde forældelsesfrist til rådighed fra datoen for den materielle ændringsafgørelse. Retten har også fejlfortolket Kommissionens begrundelsespligt og princippet om god forvaltningsskik ved at antage, at appellanten skulle have benyttet sig af formodninger for fuldt ud at forstå, hvorledes Kommissionen var nået frem til bødebeløbet.

____________