Language of document :

Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux 11. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-361/17: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-312/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (esindajad: M. Brealey QC, advocaat I. Vandenborre, avocat S. Dionnet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2018. aasta määrus Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon, T-361/17;

tunnistada apellantide hagi kohtuasjas T-361/17 vastuvõetavaks;

suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse, et tühistada trahv, mille komisjon määras algse otsusega, mida muudeti parandava otsusega, või vähendada selle summat;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi, kuna määras võrdluskuupäeva kindlaks algse mittetäieliku otsuse alusel, selle asemel, et võtta aluseks terviklik lõplik otsus, mis õige ja täielik igast aspektist (eelkõige neist aspektidest, mis on apellatsioonkaebuse ese). Sellega rikkus Üldkohus apellantide põhiõigusi (täpsemalt nende kaitseõigusi). Isikul on õigus teada piiranguperioodi terves ulatuses kuupäevast, mis otsust sisuliselt muudetakse. Üldkohus on samuti valesti tõlgendanud komisjoni põhjendamiskohustust ja hea halduse põhimõtet, eeldades et apellandid oleks pidanud tuginema eeldustele, et saada täielikult aru, kuidas komisjon trahvisumma arvutas.

____________