Language of document :

Odvolanie podané 11. mája 2018: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. marca 2018 vo veci T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Európska komisia

(vec C-312/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (v zastúpení: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. marca 2018 vo veci T-361/17, Eco-Bat Technologies a i./Komisia,

vyhlásil žalobu odvolateliek zapísanú pod číslom veci T-361/17 za prípustnú,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby zrušil alebo znížil pokutu uloženú Komisiou pôvodným rozhodnutím v znení zmenenom opravným rozhodnutím,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že referenčný dátum stanovil na základe neúplného pôvodného rozhodnutia namiesto konečného rozhodnutia, ktoré bolo správne a úplné vo všetkých aspektoch (najmä v tých aspektoch, ktoré sú predmetom odvolania). Týmto postupom Všeobecný súd porušil základné práva odvolateliek (najmä práva na obhajobu). Každý má právo plne vyčerpať lehotu na podanie žaloby, ktorá plynie odo dňa podstatnej zmeny rozhodnutia. Všeobecný súd tiež nesprávne vykladal povinnosť odôvodnenia Komisie, ako aj zásadu riadnej správy vecí verejných, keď sa domnieval, že odvolateľky mali preštudovať predpoklady, aby úplne pochopili, ako Komisia dospela k sume pokuty.

____________