Language of document :

Överklagande ingett den 11 maj 2018 av Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 21 mars 2018 i mål T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux mot Europeiska kommissionen

(Mål C-312/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (ombud: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, och S. Dionnet, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 21 mars 2018 i mål T-361/17, Eco-Bat Technologies m.fl. mot kommissionen,

förklara att klagandens ansökan i mål T-361/17 kan prövas i sak,

återförvisa målet till tribunalen så att den påföljd som kommissionen ålagt klaganden i det första beslutet, som justerats genom det beslutet om rättelse, kan upphävas eller sättas ned, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen fastställde referensdagen utifrån det ursprungliga, ofullständiga beslutet i stället för utifrån det slutliga beslutet, som är korrekt och fullständigt i alla delar (särskilt de delar som är föremål för överklagandet). En part har rätt till en hel frist för överklaganden, räknad från den dag då ett beslut om en väsentlig rättelse meddelades. Tribunalen missuppfattade också kommissionens motiveringsskyldighet och principen om god förvaltningssed när den antog att klaganden borde ha förlitat sig på antaganden för att fullt ut förstå hur kommissionen kom fram till bötesbeloppet.

____________