Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Roma (Италия), постъпило на 26 март 2018 г. — Adriano Guaitoli и др./easyJet Airline Co. Ltd

(Дело C-213/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Roma

Страни в главното производство

Ищци: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Ответник: easyJet Airline Co. Ltd

Преюдициални въпроси

Когато лице, претърпяло закъснение или отмяна на полет, поиска наред с общите обезщетения с предварително определен размер, посочени в членове 5, 7 и 9 от Регламент № 261/041 , и обезщетението за вреди съгласно член 12 от същия регламент, следва ли да се приложи член 33 от Конвенцията от Монреал или „съдебната компетентност“ (както международната, така и вътрешната) във всички случаи се урежда от член 5 от Регламент № 44/012 ?

В първата хипотеза по първия въпрос трябва ли член 33 от Конвенцията от Монреал да се тълкува в смисъл, че урежда само разпределението на юрисдикцията между държавите или в смисъл, че урежда и вътрешната териториална компетентност в отделната държава?

В първата хипотеза по втория въпрос „изключително“ ли е приложението на член 33 от Конвенцията от Монреал и изключва ли то приложението на член 5 от Регламент № 44/01, или двете разпоредби могат да се прилагат съвместно, за да се определят пряко както юрисдикцията на държавата, така и вътрешната териториална компетентност на нейните съдилища?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

2     Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74 и поправка в ОВ L 10, 2014 г., стр. 32).