Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Roma (Italija) 26. marca 2018 – Adriano Guaitoli in drugi/easyJet Airline Co. Ltd

(Zadeva C-213/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale ordinario di Roma

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Tožena stranka: easyJet Airline Co. Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba v primeru, ko stranka v postopku zaradi zamude ali odpovedi leta poleg pavšalnih in poenotenih odškodnin iz členov 5, 7 in 9 Uredbe št. 261/20041 zahteva tudi plačilo dodatne odškodnine iz člena 12 navedene Uredbe, uporabiti člen 33 Montrealske konvencije ali pa velja, da „sodno pristojnost“ (tako mednarodno kot tudi notranjo) določa člen 5 Uredbe št. 44/20012 ?

2.    Ali je treba v prvem primeru iz vprašanja 1 člen 33 Montrealske konvencije razlagati tako, da ta ureja zgolj delitev sodne pristojnosti med državami, ali tako, da ta določa tudi krajevno pristojnost znotraj posamezne države?

3.    Ali je v prvem primeru iz vprašanja 2 uporaba člena 33 Montrealske konvencije „izključna“ in preprečuje uporabo člena 5 Uredbe št. 44/2001 ali pa je mogoče obe določbi uporabljati vzporedno, da bi tako neposredno določili tako sodno pristojnost države kot tudi notranjo krajevno pristojnost njenih sodišč?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).

2 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).