Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Roma (Italien) den 26 mars 2018 – Adriano Guaitoli m.fl. mot easyJet Airline Co. Ltd

(Mål C-213/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale ordinario di Roma

Parter i det nationella målet

Kärande: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Svarande: easyJet Airline Co. Ltd

Giltighetsfrågor

Om en part, som har drabbats av en försenad eller inställd flygning, samtidigt begär inte bara schabloniserad, enhetlig kompensation enligt artiklarna 5, 7 och 9 i förordning nr 261/20041 , utan även skadestånd enligt artikel 12 i förordningen, ska då artikel 33 i Montrealkonventionen tillämpas, eller regleras ”domstols behörighet” (både internationellt och internt) i vilket fall som helst av artikel 5 i förordning nr 44/20012 ?

Ska artikel 33 i Montrealkonventionen, i det första fallet i fråga 1, tolkas så, att den endast reglerar fördelningen av domsrätt mellan staterna eller att den reglerar även den interna lokala behörigheten inom den enskilda staten?

Är tillämpningen av artikel 33 i Montrealkonventionen, i det första fallet i fråga 2, ”exklusiv” och utgör hinder för en tillämpning av artikel 5 i förordning nr 44/2001, eller kan de två bestämmelserna tillämpas samtidigt, för att direkt fastställa både statens domsrätt och den interna lokala behörigheten för statens domstolar?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).