Language of document :

2018 m. gegužės 7 d. Bruno Gollnisch pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-624/16 Gollnisch / Parlamentas

(Byla C-330/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Bruno Gollnisch, atstovaujamas advokato B. Bonnefoy-Claudet

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

Reikalavimai dėl skundžiamo sprendimo:

panaikinti 2018 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimą T-624/16;

priimti sprendimą dėl iškeltų klausimų remiantis jurisprudencija;

grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad jis priimtų naują sprendimą;

priteisti apeliantui 12 500 EUR sumą kaip bylinėjimosi išlaidų, patirtų per apeliacinį procesą, kompensaciją;

priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Reikalavimai tuo atveju, jei apeliacinis skundas būtų patenkintas:

spręsti bylą iš esmės, jei Teisingumo Teismas mano turintis pakankamai informacijos;

panaikinti 2016 m. liepos 1 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą, pranešimą apie jį ir vykdymo priemones, nurodytas 2016 m. liepos 6 d. generalinio finansų direktoriaus rašte, ir 2016 m. liepos 5 d. debeto avizą Nr. 2016-914;

tenkinti apelianto reikalavimus pirmojoje instancijoje;

priteisti apeliantui 20 000 EUR kaip moralinės žalos atlyginimą;

priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Subsidiarūs reikalavimai:

nuspręsti sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus baigtos nagrinėti Prancūzijoje iškeltos baudžiamosios bylos;

nuspręsti laikinai sustabdyti generalinio sekretoriaus sprendimo vykdymą ir nurodyti grąžinti visas šiuo pagrindu iš apelianto paimtas sumas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1. Pirmasis pagrindas, siejamas su generalinio sekretoriaus kompetencijos neturėjimu ir Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 3 dalies pažeidimu.

Skundžiamas sprendimas suteikia generaliniam sekretoriui sprendimų priėmimo galią, kuri leidžia jam pačiam nuspręsti, kad pinigai yra sumokėti neteisėtai, nors pagal teisės aktus ir ankstesnę jurisprudenciją jo kompetencija apsiriboja tyrimų atlikimu, pasiūlymų teikimu ir sprendimų vykdymu.

2. Antrasis pagrindas, siejamas su principų „una via electa“ ir „le pénal tient le civil en état“ (civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas, kol vyksta baudžiamosios bylos nagrinėjimas).

Skundžiamame sprendime klaidingai nustatyta, kad šis principas yra nacionalinės, o ne Sąjungos teisės principas ir kad ši byla neturi baudžiamosios bylos elementų.

3. Trečiasis pagrindas, siejamas su teisės į gynybą pažeidimu

Skundžiamame sprendime 1) nepripažįstama apelianto pagrindinė teisė būti išklausytam, nors jis tokios teisės neturėjo per visą procedūrą; 2) patvirtinamas Parlamento administracijos pateiktų paprastų įtarimų kvalifikavimas, nors jie yra apeliantui per procedūrą pateikti kaltinimai, kurie, beje, yra silpnai pagrįsti, o dėl jų nepastovumo ir netikslumo apeliantas negalėjo veiksmingai apsiginti; 3) pripažįstamos administracijos neatsiliepimo į apelianto raštus, kuriuose jis jos klausė dėl tikslaus jo padėjėjo darbo įrodymų, kurių iš jo reikalaujama, pobūdžio, pasekmės.

4. Ketvirtasis pagrindas, siejamas su diskriminavimu bei fumus persecutionis ir neteisėtu įrodinėjimo pareigos perkėlimu kitam asmeniui

Skundžiamame sprendime diskriminavimo požymiai ir fumus persecutionis tokiais nelaikomi ir nemanoma, kad apelianto nurodyta jurisprudencija gali būti pagal analogiją taikoma politinio diskriminavimo atvejams.

5. Penktasis pagrindas, siejamas su nepakankamu motyvavimu ir Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio pažeidimu.

Skundžiamame sprendime klaidingai manoma, kad nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimo procedūros preliminarūs dokumentai yra teisiškai nevertingi, atsižvelgiant į šios procedūros ir galutinio akto galiojimą. Skundžiamame sprendime neatsižvelgiama į tai, kad toks motyvų nepastovumas ir administracijos neatsiliepimas į apelianto prašymus patikslinti tam tikrus dalykus jam neleido žinoti, kaip jis turėtų įrodyti pažeidimo nebuvimą.

6. Šeštasis pagrindas, siejamas su teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimu

Skundžiamame sprendime manoma, kad Parlamento nario pareiga saugoti jo padėjėjų darbo įrodymus nėra galiojanti atgal ir nėra privaloma.

7. Septintasis pagrindas, siejamas su netiksliu įrodymų kvalifikavimu, faktinių aplinkybių iškraipymu ir motyvų prieštaringumu

Skundžiame sprendime vienašališkai, a posteriori, be jokio teisinio pagrindo suformuluota nenuosekli pripažįstamų ir leistinų padėjėjo darbo įrodinėjimo priemonių teorija, savavališkai atmesti apelianto pateikti įrodymai ir jam priekaištaujama dėl to, kad per procesą jis nepateikė naujų įrodymų.

8. Aštuntasis pagrindas, siejamas su proporcingumo principo pažeidimu.

Skundžiamame sprendime manoma, pirma, kad taikymo priemonės nepalieka generaliniam sekretoriui jokios diskrecijos priimti sprendimą ir, antra, kad apeliantas dėl taikymo priemonių ir teisės aktų, kuriais jos grindžiamos, nesuformulavo pakankamų argumentų.

____________