Language of document :

Odvolanie podané 7. mája 2018: Bruno Gollnisch proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 7. marca 2018 vo veci T-624/16, Gollnisch/Parlament

(vec C-330/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Bruno Gollnisch (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby v súvislosti s napadnutým rozsudkom Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018, T-624/16,

rozhodol o nastolených otázkach v súlade s judikatúrou,

vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie,

priznal žalobcovi sumu 12 500 eur ako náhradu nákladov vynaložených v rámci odvolania,

uložil Parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Návrhy predložené pre prípad vyhovenia odvolaniu:

ak dospeje Súdny dvor k presvedčeniu, že má dostatočné informácie, aby rozhodol sám vo veci,

zrušil rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. júla 2016, oznámenie a vykonávacie opatrenie uvedené v liste generálneho riaditeľa pre financie zo 6. júla 2016 a oznámenie o dlhu č. 2016-914 z 5. júla 2016,

vyhovel návrhom navrhovateľa predloženým na prvom stupni,

priznal žalobcovi sumu 20 000 eur ako náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy,

uložil Parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody predložené subsidiárne:

rozhodnúť o prerušení konania do skončenia trestného konania vedeného vo Francúzsku,

rozhodnúť, že výkon dotknutého rozhodnutia generálneho tajomníka bude medzitým prerušený a sumy vybrané na jeho základe budú v plnom rozsahu vrátené odvolateľovi.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1. Prvý odvolací dôvod založený na nedostatku právomoci generálneho tajomníka a porušení článku 25 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlamentu.

Napadnutým rozsudkom bola generálnemu tajomníkovi priznaná rozhodovacia právomoc, na základe ktorej môže sám rozhodnúť o existencii neoprávnene vyplatených súm, hoci podľa právnych predpisov a predchádzajúce judikatúry má iba vyšetrovaciu právomoc, právomoc predkladať návrhy a vykonávaciu právomoc.

2. Druhý odvolací dôvod založený na nedodržaní zásad una via electa a „le pénal tient le civil en état“ (občianskoprávne konanie musí byť prerušené do skončenia trestného konania)

V napadnutom rozsudku sa dospelo k nesprávnemu záveru, že uvádzaná zásada je súčasťou vnútroštátneho práva, a nie európskeho práva, a že predmetná vec nemá žiadnu trestnoprávne súvislosti.

3. Tretí odvolací dôvod založený na porušení práv na obhajobu

Napadnutým rozsudkom sa po prvé neprinavrátilo odvolateľovi jeho základné právo byť vypočutý, o ktoré bol pripravený po celú dobu konania, po druhé bolo ním potvrdené posúdenie administratívy Parlamentu, že išlo len o podozrenie, hoci išlo o výhrady – navyše nepodložené – smerujúce voči navrhovateľovi počas uvedeného konania, pričom premenlivosť a nepresnosť týchto výhrad bránili účinnej obrane, a po tretie neuznali sa ním dôsledky mlčania zo strany administratívy, pokiaľ ide o korešpondenciu navrhovateľa, ktorý sa pýtal na presnú povahu dôkazov o práci jeho asistenta, ktoré má predložiť.

4. Štvrtý odvolací dôvod založený na diskriminačnom zaobchádzaní a fumus persecutionis, ako aj obrátení dôkazného bremena

V napadnutom rozsudku neboli posúdené nepriame dôkazy o diskriminačnom zaobchádzaní alebo fumus persecutionis, a bolo vylúčené, že judikatúra, na ktorú sa odvolával odvolateľ, mohla byť použitá podobne ako politická diskriminácia.

5. Piaty odvolací dôvod založený na nedostatku odôvodnenia a porušení článku 41 Charty základných práv

V napadnutom rozsudku sa nesprávne dospelo k záveru, že predbežné dokumenty o vymáhaní neoprávnených platieb nemali žiadny právny význam s ohľadom na platnosť tohto konania a teda s ohľadom na konečný akt. Napadnutý rozsudok teda nevyvodil dôsledky z toho, že tak táto nejasnosť odôvodnenia, ako aj mlčanie zo strany administratívy, pokiaľ ide o žiadosti odvolateľa o spresnenie, mu neumožnili zistiť, ako má preukázať, že nedošlo k porušeniu.

6. Šiesty odvolací dôvod založený na porušení zásad právnej istoty a legitímnej dôvery

V napadnutom rozsudku sa konštatovalo, že požiadavka, aby poslanec uchovával dôkazy o práci svojich asistentov, nemá spätné účinky ani nie je záväzná.

7. Siedmy odvolací dôvod založený na nesprávnom posúdení dôkazov, skreslení skutkových okolností a rozporuplnosti odôvodnenia

V napadnutom rozsudku bola jednostranne, a posteriori, bez právneho základu a nesúdržne vypracovaná teória spôsobu predkladania dôkazov, ktoré sa uznávajú a sú prípustné, pokiaľ ide o prácu asistenta, pričom Všeobecný súd ním svojvoľne vylúčil tie, ktoré odvolateľ predložil, a vytkol mu, že počas konania nepredložil nové.

8. Ôsmy odvolací dôvod založený na porušení zásady proporcionality

V napadnutom rozsudku sa konštatovalo, že z vykonávacích opatrení nevyplýva pre generálneho tajomníka pri prijímaní rozhodnutí nijaká miera voľnej úvahy a že odvolateľ neuviedol dostatočné tvrdenia proti vykonávacím opatreniam alebo predpisom, na ktorých sú založené.

____________