Language of document :

Sag anlagt den 13. april 2018 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-261/18)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Noll-Ehlers og J. Tomkin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 260 TEUF, idet Irland ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af punkt 1, andet led, i konklusionen i Domstolens dom C-215/06 1 , Kommissionen mod Irland.

Irland tilpligtes at betale Europa-Kommissionen et fast beløb på 1 343,20 EUR ganget med antallet af dage mellem domsafsigelsen i sag C-215/06 og enten datoen for Irlands opfyldelse af sidstnævnte dom eller den dato, hvor der afsiges dom i nærværende sag, afhængigt af hvad der først indtræder, med et minimum for det faste beløb på 1 685 000 EUR.

Irland tilpligtes at betale Kommissionen en tvangsbøde på 12 264 EUR pr. dag fra datoen for afsigelsen af dom i nærværende sag til datoen for Irlands opfyldelse af dom C-215/06.

Irland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Irland er i henhold til artikel 260, stk. 1, TEUF forpligtet til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af Domstolens dom C-215/06. Da Irland ikke har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for opfyldelsen af punkt 1, andet led, i konklusionen i sidstnævnte dom, har Kommissionen besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

Kommissionen har i sin stævning nedlagt påstand om, at Domstolen tilpligter Irland at betale et fast beløb på 1 343,20 EUR pr. dag og en tvangsbøde på 12 264 EUR pr. dag. Størrelsen af det faste beløb og tvangsbøden er blevet beregnet under hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og til den afskrækkende virkning i forhold til den nævnte medlemsstats betalingsevne.

____________

1     Dom af 3.7.2008, Kommissionen mod Irland, C-215/16, EU:C:2008:380.