Language of document :

Жалба, подадена на 3 май 2018 г. от Jean-Marie Le Pen срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 7 март 2018 г. по дело T-140/16, Le Pen/Парламент

(Дело C-303/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-Marie Le Pen (представител: F. Wagner, адвокат)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Отмяна на решението на Общия съд от 7 март 2018 г., T-140/16.

Вследствие на което Съдът:

да отмени Решението на Генералния секретар на Европейския парламент от 29 януари 2016 г., изпратено на жалбоподателя с писмо № D 302191 от 5 февруари 2016 г., взето на основание член 68 от Решение 2009/C 159/01 на Бюрото на Европейския парламент от 19 май 2008 г. и от 9 юли 2008 г. „за установяване на мерки по прилагане на устава на членовете на Европейския парламент“, изменено, с което решение се установява, че жалбоподателят дължи сумата от 320 026,23 EUR, която е платена неправомерно за парламентарни сътрудници, и в което се излагат основания за нейното възстановяване;

да отмени Дебитно известие № 2016-195 от 4 февруари 2016 г., с което жалбоподателят се уведомява, че в съответствие с Решението на Генералния секретар от 29 януари 2016 г. по отношение на него е установено вземане, че се пристъпва към събиране на неправомерно платените за парламентарни сътрудници суми;

да вземе решение относно сумата, която следва да се присъди на жалбоподателя като обезщетение за неимуществените му вреди ;

да вземе решение относно сумата, която следва да се присъди на жалбоподателя за покриване на съдебните разноски ;

да осъди Парламента да заплати изцяло съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1. Абсолютно основание за отмяна : Нарушение от Общия съд на правото на защита на жалбоподателя – Съществено процесуално нарушение

Като не е наложил на Парламента зачитането на членове 41 и 42 от Хартата на основните права, Общият съд не е позволил да се проведат лоялни и състезателни разисквания. Парламентът разполага с административна преписка и с преписката на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), от които може да се възползва. Възможно е доказателства за положения труд да се намират в двете преписки, но те остават скрити от жалбоподателя.

2. Нарушение от Общия съд на правото на Съюза – Грешки при прилагане на правото и грешка при квалифицирането на правното естество на фактите и доказателствата от Общия съд – Дискриминационен характер, а оттам и fumus persecutionis – Нарушение на принципите на оправдани правни очаквания и на законност

а. Липса на инициатива спрямо други партии

Общият съд е отказал да счете инициативата на M. Schulz за дискриминационна, въпреки че тя е била насочена единствено срещу Front National, но не и срещу други партии. Идентични процедури е трябвало да бъдат започнати срещу всички френски партии, срещу други партии от други държави членки и срещу десетки депутати.

б. Дискриминация поради личното положение на M. Schulz и използването, което той прави на личния състав на Парламента

Общият съд е отказал да изслуша M. Schulz и K. Welle, въпреки че жалбоподателят е представил доказателства за незаконно поведение на бившия председател на Парламента, без срещу него да е започнато разследване. Общият съд не е разгледал представените доказателства, което е фактическа грешка с правни последици.

в. Нарушение на оправданите правни очаквания и на равенството

Противно на посоченото от Общия съд съществуват множество случаи на нарушение на мерките по прилагане, в които Парламентът не е поискал възстановяване.

3. Вътрешна незаконосъобразност на атакуваните актове

а. Явна грешка в преценката на Общия съд

След като допълнителното споразумение било толкова важно доказателство за заетост, Парламентът е имал задачата да докаже това, че жалбоподателят не го е представил след повторени искания, противно на приетото от Общия съд. По този начин Общият съд прехвърля тежестта на доказване, допускайки фактическа грешка с правни последици.

б. Работно време, което да се оправдае и начин на доказване

Общият съд е изопачил изречението на генералния секретар, който изисква да се оправдае цялото работно време през периода, а не „доказването на съвместимостта на работата с мерките за прилагане“.

Общият съд не може да сочи, че е налице задължение там, където Парламентът признава, че няма, както е посочено в протокола от съдебното заседание на Общия съд, и там, където нито един член от мерките за прилагане не го предвижда. Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото.

в. Положен труд

Жалбоподателят представя две нови доказателства пред Съда на основание член 127 от Процедурния правилник.

г. Накърняване на принципа на пропорционалност

Противно на приетото от Общия съд, не е имало никакво безусловно задължение за Парламента да си възстанови всичките пет години, след като само три от тях са считани за спорни. Това нарушение на принципа на пропорционалност обосновава отмяната на решението.

д. Външни договори

Парламентът, а след него и Общият съд не са доказали, че J.-F. Jalkh е поддържал професионални връзки с трети лица, които могат да нанесат вреди на жалбоподателя или на реномето на Парламента или да доведат до конфликт на интереси.

____________