Language of document :

Appel iværksat den 3. maj 2018 af Jean-Marie Le Pen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 7. marts 2018 i sag T-140/16, Le Pen mod Parlamentet

(Sag C-303/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Jean-Marie Le Pen (ved avocat F. Wagner)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af Rettens dom af 7. marts 2018, T- 140/16.

Følgelig:

Annullation af afgørelsen truffet den 29. januar 2016 af Europa-Parlamentets generalsekretær, meddelt ved skrivelse nr. D 302191 den 5. februar 2016, og truffet i henhold til artikel 68 i Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008 »om gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer«, med senere ændringer, hvorved der blev konstateret et krav over for sagsøgeren på et beløb svarende til 320 026,23 EUR på grund af uberettiget udbetalte beløb til parlamentarisk assistance, og hvorved der blev givet en begrundelse for tilbagebetalingen.

Annullation ad debetnota nr. 2016-195 af 4. februar 2016, hvorved sagsøgeren oplyses om, at der er konstateret et krav over for ham efter generalsekretærens afgørelse af 29. januar 2016, og hvorved der kræves tilbagebetaling af uberettiget udbetalte beløb til parlamentarisk assistance, og hvori der kræves tilbagebetaling af de uberettiget udbetalte beløb til parlamentarisk assistance.

Appellanten tilkendes et beløb i erstatning for det ikke-økonomiske tab.

Appellanten tilkendes et beløb for udgifter afholdt i forbindelse med sagen.

Europa-Parlamentet betaler sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

1. Anbringende om en ufravigelig procesforudsætning: Rettens tilsidesættelse af appellantens ret til kontradiktion

Tilsidesættelse af væsentlige formkrav

Ved ikke at pålægge Parlamentet at overholde artikel 41 og 42 i chartret om grundlæggende rettigheder har Retten ikke muliggjort en loyal og kontradiktorisk drøftelse. Parlamentet råder over de administrative sagsakter og sagen fra OLAF, som den kan drage fordel af. Beviser for arbejdet kan befinde sig i de to sager, men holdes skjult for appellanten.

2. Rettens tilsidesættelse af EU-retten – Rettens retlige fejl og fejl ved kvalificeringen af den retlige karakter af de faktiske omstændigheder og af beviserne – diskriminerende karakter og, i videre forstand, fumus persecutiomis – tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af legalitetsprincippet

a. Manglende tiltag over for andre partier

Retten afviste at erkende, at der forelå en diskriminerende adfærd i hr. Schulz’ tiltag, idet det udelukkende var rettet mod Front National og ikke mod andre partier. Identiske procedurer burde have været iværksat over for alle franske partier, over for andre partier fra andre medlemsstater og over for snesevis af parlamentsmedlemmer.

b. Diskrimination ved hr. Schulz’ personlige situation og hans personlige brug af Parlamentet

Retten afviste at afhøre hr. Schulz og K. Welle, selv om appellanten har fremlagt beviser for, at den tidligere formand for Parlamentet udviste en ulovlig adfærd, uden at der blev iværksat retsforfølgning af denne. Retten tog ikke hensyn til de fremlagte beviser, hvilket er en faktisk fejl med retlige konsekvenser.

c. Tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af legalitetsprincippet

I modsætning til det af Retten anførte, foreligger der adskillige tilfælde af tilsidesættelse af gennemførelsesforanstaltningerne, hvor Parlamentet ikke har stillet krav om tilbagebetaling.

3. De anfægtede retsakters interne ulovlighed

a. Rettens anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn

Hvis tillægskontrakten var et så væsentligt bevis for arbejde, påhvilede det Parlamentet at bevise appellantens passivitet i forbindelse med fremlæggelsen af denne, efter rykkere, i modsætning til det af Retten påståede. Retten vender således bevisbyrden og begår en faktisk fejl med retlige konsekvenser.

b. Arbejdstid, der skal godtgøres, og bevismåde

Retten fordrejede udtalelsen fra generalsekretæren, som kræver en begrundelse for hele arbejdstiden i perioden og ikke en »godtgørelse af overensstemmelsen med gennemførelsesforanstaltningerne for arbejdet«.

Retten kan ikke påstå, at der består en forpligtelse i et tilfælde, hvor Parlamentet anerkender, at der ikke foreligger nogen, hvilket er anført i et retsmødereferat fra Retten, og hvor ingen artikel i gennemførelsesforanstaltningerne fastsætter dette. Retten begik en retlig fejl.

c. Udført arbejde

Appellanten har med henvisning til procesreglementets artikel 127 fremlagt to nye dokumenter for Domstolen.

d. Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

I modsætning til det af Retten påståede var der ingen ubetinget pligt for Parlamentet til at inddrive samtlige fem år, hvis kun tre blev anset for omtvistede. Denne tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet begrunder en ophævelse af dommen.

e. Eksterne kontrakter

Parlamentet, og dernæst Retten, har ikke godtgjort, at J.-F. Jalkh havde arbejdsmæssige forbindelser med tredjemænd, der kunne krænke appellantens person eller Parlamentets værdighed eller medføre en interessekonflikt.

____________