Language of document :

Valitus, jonka Jean-Marie Le Pen on tehnyt 3.5.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-140/16, Le Pen v. parlamentti, 7.3.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-303/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Jean-Marie Le Pen (edustaja: asianajaja F. Wagner)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-140/16 7.3.2018 antama tuomio on kumottava.

Siksi

on kumottava 29.1.2016 tehty 5.2.2016 päivätyllä kirjeellä nro D 302191 tiedoksi annettu Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, joka on tehty soveltamalla ”Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista” 19.5. ja 9.7.2008 tehdyn parlamentin puhemiehistön päätöksen 2009/C 159/01, sellaisena kuin se on muutettuna, 68 artiklaa ja jossa todetaan, että valittajaan kohdistuu 320 026,23 euron suuruinen saatava parlamentin jäsenten avustajiin liittyvinä aiheettomasti maksettuina määrinä, sekä perustellaan saatavan takaisinperintä

on kumottava 4.2.2016 päivätty veloitusilmoitus nro 2016-195, jossa valittajalle ilmoitetaan, että häneen on 29.1.2016 päivätyllä pääsihteerin päätöksellä todettu kohdistuvan saatava, ja jossa määrätään parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät aiheettomasti maksetut määrät perittäviksi takaisin

on lausuttava sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti määrästä, joka valittajalle on myönnettävä korvaukseksi henkisestä kärsimyksestä

on lausuttava sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti määrästä, joka valittajalle on myönnettävä korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista

parlamentti on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva valitusperuste: Se, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut valittajan puolustautumisoikeuksia – Olennaisten menettelymääräysten rikkominen

Jättämällä vaatimatta, että parlamentti noudattaa perusoikeuskirjan 41 ja 42 artiklaa, unionin yleinen tuomioistuin ei ole mahdollistanut tasapuolista ja kontradiktorista asian käsittelyä. Parlamentilla on käytössään hallinnollinen asiakirja-aineisto ja OLAFin asiakirja-aineisto, joita se voi käyttää hyödykseen. Todisteita työskentelystä voi sisältyä molempiin asiakirja-aineistoihin mutta ne voivat pysyä valittajalta salassa.

2.    Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut unionin oikeutta – Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisia virheitä ja virheen tosiseikkojen ja selvitysaineiston oikeudellisen luonteen luonnehdinnassa – Syrjivyys ja sen lisäksi fumus persecutionis – Luottamuksensuojan periaatteen ja laillisuusperiaatteen loukkaaminen

    a.    Toimimattomuus muiden puolueiden osalta

Unionin yleinen tuomioistuin kieltäytyi pitämästä M. Schulzin aloitetta syrjivänä, vaikka se oli kohdistettu vain Front Nationaliin eikä muihin puolueisiin. Samanlaisia menettelyjä olisi pitänyt käynnistää kaikkia ranskalaisia puolueita vastaan, muita muiden jäsenvaltioiden puolueita vastaan sekä kymmeniä parlamentin jäseniä vastaan.

    b.    Syrjintä M. Schulzin henkilökohtaisen tilanteen ja sen perusteella, miten hän käytti parlamentin henkilöstöä

Unionin yleinen tuomioistuin kieltäytyi kuulemasta M. Schulzia ja K. Wellea, vaikka valittaja toimitti näyttöä parlamentin entisen puhemiehen lainvastaisesta toiminnasta eikä tätä vastaan ryhdytty syytetoimiin. Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut esitettyjä todisteita huomioon, mikä on tosiseikkoja koskeva virhe, jolla on oikeudellisia seurauksia.

    c.    Luottamuksensuojan ja yhdenvertaisuuden loukkaaminen

Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin toteaa, on olemassa lukuisia soveltamisohjeiden rikkomisen tapauksia, joissa parlamentti ei ole vaatinut takaisinmaksua.

3.    Riidanalaisten toimien sisäinen lainvastaisuus

    a.    Se, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt ilmeisen arviointivirheen

Jos työsopimukseen tehty lisäys oli niin olennainen todiste työskentelystä, parlamentin velvollisuutena oli osoittaa, että valittaja oli jättänyt sellaisen toimittamatta maksukehotusten jälkeen, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin toteaa. Unionin yleinen tuomioistuin kääntää siten todistustaakan ja tekee tosiseikkoja koskevan virheen, jolla on oikeudellisia seurauksia.

    b.    Perusteltava työaika ja todistelutapa

Unionin yleinen tuomioistuin on vääristellyt pääsihteerin virkettä, jossa vaaditaan perustelemaan ajanjakson koko työaika eikä ”osoittamaan, että työskentely oli soveltamisohjeiden mukaista”.

Unionin yleinen tuomioistuin ei voi viitata sellaiseen velvollisuuteen, jota ei parlamentin mukaan ole olemassa, mikä todetaan unionin yleisen tuomioistuimen istuntopöytäkirjassa, ja joka ei sisälly mihinkään soveltamisohjeiden artiklaan. Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen.

    c.    Tehty työ

Valittaja toimittaa unionin tuomioistuimelle työjärjestyksen 127 artiklan nojalla kaksi uutta asiakirjaa.

    d.    Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen

Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin toteaa, parlamentilla ei ollut mitään ehdotonta velvollisuutta toteuttaa takaisinperintää koko viideltä vuodelta, jos kerran vain kolmea vuotta pidettiin riidanalaisina. Tällainen suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen oikeuttaa tuomion kumoamisen.

    e.    Ulkoiset sopimukset

Parlamentti ja sitten unionin yleinen tuomioistuin eivät ole osoittaneet, että J.-F. Jalkhilla olisi ollut kolmansiin sellaisia ammatillisia yhteyksiä, jotka olivat omiaan loukkaamaan valittajan henkilöä tai parlamentin arvokkuutta tai aiheuttamaan eturistiriidan.

____________