Language of document :

Žalba koju je 3. svibnja 2018. podnio Jean-Marie Le Pen protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 7. ožujka 2018. u predmetu T-140/16, Le Pen protiv Parlamenta

(predmet C-303/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Jean-Marie Le Pen (zastupnik: F. Wagner, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 7. ožujka 2018., T-140/16.

Slijedom toga:

poništiti odluku Glavnog tajnika Europskog parlamenta od 29. siječnja 2016., dostavljenu dopisom br. D 302191 od 5. veljače 2016., donesenu u skladu s člankom 68. Odluke 2009/C 159/01 Predsjedništva Europskog parlamenta od 19. svibnja i 9. srpnja 2008. „o provedbenim mjerama Statuta zastupnika Europskog parlamenta”, kako je izmijenjena, kojom se utvrđuje tražbina prema žalitelju u iznosu od 320 026,23 eura na ime nepravilno isplaćenih iznosa u okviru parlamentarne pomoći i kojom se obrazlaže njihov povrat;

poništiti obavijest o terećenju br. 2016-195 od 4. veljače 2016. kojom se žalitelj obavještava da je slijedom odluke Glavnog tajnika od 29. siječnja 2016. prema njemu utvrđena tražbina i kojom se nalaže povrat nepravilno isplaćenih iznosa na ime parlamentarne pomoći;

odlučiti o iznosu koji će biti dodijeljen žalitelju na ime naknade neimovinske štete;

odlučiti o iznosu koji će biti dodijeljen žalitelju na ime troškova postupka;

naložiti Europskom parlamentu snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1. Žalbeni razlog koji se odnosi na javni poredak: Povreda žaliteljevih prava obrane od strane Općeg suda – Bitna povreda postupka

Opći sud nije omogućio provođenje pravične i kontradiktorne rasprave jer od Parlamenta nije zahtijevao poštovanje članaka 41. i 42. Povelje o temeljnim pravima. Parlamentu su dostupni upravni spis i OLAF-ov spis od čega može imati koristi. Dokazi o radu se mogu nalaziti u tim spisima, ali ostati sakriveni od žalitelja.

2. Povreda prava Unije od strane Općeg suda – Pogreške koje se tiču prava i pogreška u pravnoj kvalifikaciji činjenica i dokaza koje je počinio Opći sud – Diskriminatorni karakter a, samim time, i fumus persecutionis – Povreda načela legitimnih očekivanja i zakonitosti

a. Izostanak inicijative u odnosu na druge stranke

Opći je sud odbio priznati postojanje diskriminatornog ponašanja u inicijativi M. Shulza iako je bila usmjerena samo protiv stranke Front National, a ne i protiv drugih stranaka. Istovjetni su postupci morali biti pokrenuti protiv svih francuskih stranaka, protiv drugih stranaka drugih država članica i protiv mnogih zastupnika.

b. Diskriminacija putem osobne situacije M. Schulza i njegove uporabe osoblja Parlamenta

Opći je sud odbio saslušati M. Schulza i K. Wellea iako je žalitelj podnio dokaze o nezakonitom postupanju bivšeg predsjednika Parlamenta a da protiv njega nije pokrenut postupak. Opći sud nije se osvrnuo na podnesene dokaze čime je počinio pogrešku koja se tiče činjenica, a koja ima pravne posljedice.

c. Povreda legitimnih očekivanja i zakonitosti

Suprotno onomu što tvrdi Opći sud, postoje brojni slučajevi povrede provedbenih mjera u kojima Parlament nije tražio povrat.

3. Materijalna nezakonitost pobijanih akata

a. Očita pogreška u ocjeni Općeg suda

Suprotno onomu što tvrdi Opći sud, ako je dodatak ugovoru toliko bitan dokaz rada, bila je dužnost Parlamenta da dokaže da ga žalitelj nakon opetovanih poziva nije dostavio. Opći sud na taj način prebacuje teret dokazivanja čime čini pogrešku koja se tiče činjenica, a koja ima pravne posljedice.

b. Radno vrijeme koje je potrebno opravdati i dokazno sredstvo

Opći je sud iskrivio rečenicu Glavnog tajnika kojom zahtijeva da se opravda cjelokupno radno vrijeme, a ne „dokaže usklađenost rada s provedbenim mjerama”.

Opći sud ne se može pozivati na obvezu u slučaju kada Parlament priznaje da ona ne postoji, što je navedeno u zapisniku s rasprave na Općem sudu, i kada to ni jedan članak provedbenih mjera ne predviđa. Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava.

c. Obavljeni rad

Pozivajući se na članak 127. Poslovnika, žalitelj podnosi Sudu dva nova dokaza.

d. Povreda načela proporcionalnosti

Suprotno onomu što tvrdi Opći sud, Parlament nije imao bezuvjetnu obvezu tražiti povrat za svih pet godina ako se samo tri godine smatraju spornima. Ta povreda načela proporcionalnosti opravdava ukidanje presude.

e. Vanjski ugovori

Parlament, i nakon njega Opći sud, nisu dokazali da je J.-F. Jalkh održavao poslovne veze s trećim osobama koje su mogle naštetiti bilo osobi žalitelja bilo dostojanstvu Parlamenta ili predstavljati sukob interesa.

____________