Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Чешка република), постъпило на 7 май 2018 г. — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(Дело C-306/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Окръжен съд, Острава — подразделение в Оломоуц)

Страни в главното производство

Жалбоподател: KORADO, a.s.

Ответник: Generální ředitelství cel (Главна дирекция „Митници“)

Преюдициални въпроси

1.    Валиден ли е     Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/231 на Комисията от 5 януари 2015 година, с който описаните в първата колона от таблицата в приложението към този регламент са класирани в подпозиция 7 307 93 19 от Комбинираната номенклатура?

2.    Ако този регламент е невалиден, би ли могло разглежданите стоки да бъдат класирани в подпозиция 7 322 19 00 от Комбинираната наменклатура?

3.    Ако този регламент е валиден, трябва ли разглежданите стоки да бъдат класирани в подпозиция 7 307 93 19 от Комбинираната номенклатура?

____________

1     Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/23 на Комисията от 5 януари 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура ( OВ L 4, 2015 г., стр. 15).