Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Republika Czeska) w dniu 7 maja 2018 r. – KORADO, a.s. / Generální ředitelství cel

(Sprawa C-306/18)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: KORADO, a.s.

Strona przeciwna: Generální ředitelství cel

Pytania prejudycjalne

Czy jest ważne rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/231 z dnia 5 stycznia 2015 r., w którym towar opisany w kolumnie pierwszej tabeli zamieszczonej w załączniku jest klasyfikowany do podpozycji 7 307 93 19 CN?

Jeżeli to rozporządzenie jest nieważne, to czy rzeczone produkty mogą zostać klasyfikowane do podpozycji 7 322 19 00 CN?

Jeżeli to rozporządzenie jest ważne, to czy rzeczone produkty muszą zostać klasyfikowane do podpozycji 7 307 93 19 CN?

____________

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/23 z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. 2015, L 4, s. 15).