Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostrave – pobočka v Olomouci (Česká republika) 7. mája 2018 – KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(vec C-306/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský soud v Ostrave – pobočka v Olomouci

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: KORADO, a.s.

Žalovaný: Generální ředitelství cel

Prejudiciálne otázky

Je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/231 z 5. januára 2015, v ktorom je tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe, zatriedený do položky 7 307 93 19 KN, platné?

Ak je toto nariadenie neplatné, možno predmetné výrobky zatriediť do podpoložky 7 322 19 00 KN?

Ak je toto nariadenie platné, musia sa predmetné výrobky zatriediť do podpoložky 7 307 93 19 KN?

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/23 z 5. januára 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 4, 2015, s. 15).