Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Tjeckien) den 7 maj 2018 – KORADO, a.s. mot Generální ředitelství cel

(Mål C-306/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Parter i det nationella målet

Klagande: KORADO, a.s.

Motpart: Generální ředitelství cel

Giltighets- och tolkningsfrågor

Är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/231 av den 5 januari 2015, enligt vilken de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska klassificeras enligt undernummer 7307 93 19 i Kombinerade nomenklaturen, giltig?

Om nämnda förordning inte är giltig, kan varorna i fråga klassificeras enligt undernummer 7322 19 00 i Kombinerade nomenklaturen?

Om nämnda förordning är giltig, måste varorna i fråga klassificeras enligt undernummer 7307 93 19 i Kombinerade nomenklaturen?

____________

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/23 av den 5 januari 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 4, 2015, s. 15).