Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Markkinaoikeus (Finsko) dne 27. dubna 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Věc C-294/18)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Markkinaoikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Oulun Sähkönmyynti Oy

Odpůrce: Energiavirasto

Předběžné otázky

Je nutno vykládat čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES1 v tom smyslu, že poskytnutí slevy ze základního poplatku za elektřinu na základě způsobu fakturace zvoleného koncovým zákazníkem znamená, že koncovým zákazníkům, kteří slevu z ceny neobdrželi, nebyla faktura a informace o vyúčtování poskytována bezplatně?

Bude-li odpověď na první předběžnou otázku záporná a poskytování výše uvedené slevy z ceny může být přípustné: Vyplývají ze směrnice 2012/27/EU při posuzování přípustnosti slevy z ceny zvláštní doplňující podmínky, které musí být zohledněny, například zda sleva z ceny odpovídá úspoře nákladů dosažené zvoleným způsobem fakturace, nebo zda se sleva z ceny vztahuje na počet vystavených faktur nebo zda lze slevu z ceny poskytnout skupině koncových zákazníků, jejíž volba způsobu fakturace vedla k dosažení úspory nákladů?

Pokud poskytnutí slevy z ceny uvedené v první předběžné otázce znamená, že u jiných koncových zákazníků než těch, kteří si zvolili zvláštní způsob fakturace, byly poplatky vybírány v rozporu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2012/27/EU: Vyplývají z unijního práva zvláštní požadavky, které musí být zohledněny při rozhodování o vrácení poplatků?

____________

1     Úř. věst. 2012, L 315, s. 1.