Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Markkinaoikeus (Finland) den 27. april 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Sag C-294/18)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Markkinaoikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Oulun Sähkönmyynti Oy

Sagsøgt: Energiavirasto

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU 1 af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF fortolkes således, at det forhold, at der ydes en rabat på et el-grundgebyr på basis af en faktureringsmåde, som slutkunden har valgt, betyder, at faktura og faktureringsoplysninger ikke blev fremsendt gratis til slutkunder, som ikke har fået rabatten?

Såfremt det første præjudicielle spørgsmål besvares benægtende og det kan være lovligt at yde den ovenfor nævnte rabat: Følger der af direktiv 2012/27/EU ved en vurdering af, om rabatten er lovlig, yderligere særlige betingelser, som der skal tages højde for, som f.eks. om rabatten svarer til den omkostningsbesparelse, der er opnået med den valgte faktureringsmåde, om rabatten vedrører antallet af faktureringer, eller om rabatten kan henføres til den slutkundegruppe, som afstedkommer omkostningsbesparelsen med deres valg af faktureringsmåde?

Såfremt ydelse af den rabat, som er nævnt i det første præjudicielle spørgsmål, betyder, at der i strid med artikel 11, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU er opkrævet gebyrer hos andre slutkunder end dem, som har valgt den specielle faktureringsmåde: Følger der da af EU-retten særlige krav, som der skal tages hensyn til ved afgørelsen om tilbagebetaling af gebyrerne?

____________

1     EUT 2012, L 315, s. 1.