Language of document :

A Markkinaoikeus (Finnország) által 2018. április 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oulun Sähkönmyynti Oy

(C-294/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Markkinaoikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Oulun Sähkönmyynti Oy O

Alperes: Energiavirasto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 11. cikkének (1) bekezdését, hogy azt jelenti a végső felhasználó által választott számlázási módszer alapján a villamos energia alapdíjából adott árengedmény, hogy az árengedményben nem részesülő végső felhasználók nem térítésmentesen kapták meg a számlát és a számlainformációkat?

2)    Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, és ha a fent említett árengedmény megengedett lehet: erednek-e a 2012/27/EU irányelvből az árengedmény megengedettségének értékelése körében figyelembe veendő további különleges feltételek, mint például hogy megfelel-e az árengedmény a választott számlázási módszerrel elért költségmegtakarításnak, hogy a kiállított számlák számán alapul-e az árengedmény, vagy hogy az árengedmény a költségmegtakarítást a számlázási módszerre vonatkozó választásával előidéző végső felhasználói csoportnak tudható-e be?

3)    Amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben említett árengedmény azt jelenti, hogy a különleges számlázási módszert választó végső felhasználóktól eltérő végső felhasználóktól a 2012/27/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének megsértésével szedtek be díjakat: erednek-e az uniós jogból olyan különleges követelmények, amelyeket a díjak megtérítéséről történő döntéshozatal során figyelembe kell venni?

____________

1 HL 2012. L 315., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 113., 24. o.