Language of document :

2018 m. balandžio 27 d. Markkinaoikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Oulun Sähkönmyynti Oy

(Byla C-294/18)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Markkinaoikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Oulun Sähkönmyynti Oy

Atsakovė: Energiavirasto

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES1 dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, 11 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad dėl galutinio vartotojo pasirinkto sąskaitų išrašymo būdo jam taikoma elektros energijos bazinio mokesčio nuolaida reiškia, jog sąskaitos ir sąskaitose pateikiama informacija galutiniams vartotojams, kuriems ši nuolaida netaikoma, nėra teikiamos nemokamai?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir galėtų būti leidžiama taikyti pirmiau nurodytą nuolaidą: ar, vertinant nuolaidos leistinumą, iš Direktyvos 2012/27/ES kyla specialių papildomų reikalavimų, į kuriuos reikia atsižvelgti, pavyzdžiui, ar nuolaida atitinka dėl pasirinkto sąskaitų išrašymo būdo pasiektą išlaidų ekonomiją, ar nuolaida susieta su išrašomų sąskaitų skaičiumi ir ar nuolaida gali būti priskiriama galutinių vartotojų grupei, dėl kurios pasirinkto sąskaitų išrašymo būdo pasiekiama išlaidų ekonomija?

3.    Jei pirmajame prejudiciniame klausime nurodytos nuolaidos taikymas reiškia, kad mokesčiai iš kitų nei pasirinkusieji konkretų sąskaitų išrašymo būdą galutinių klientų buvo renkami pažeidžiant Direktyvos 2012/27/ES 11 straipsnio 1 dalį: ar iš Sąjungos teisės kyla specialių reikalavimų, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant sprendimą dėl šių mokesčių grąžinimo?

____________

1 OL L 315, 2012, p. 1.