Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. aprīlī iesniedza Markkinaoikeus (Somija) – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Lieta C-294/18)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Markkinaoikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Oulun Sähkönmyynti Oy

Atbildētāja: Energiavirasto

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 1 , 11. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka atlaides no elektroenerģijas pamatmaksas piešķiršana, pamatojoties uz galalietotāja izvēlētu rēķinu izrakstīšanas veidu, nozīmē, ka rēķins un norēķinu informācija galalietotājiem, kuri nav saņēmuši atlaidi, nav izsniegti bez maksas?

Ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša un var būt pieļaujams piešķirt iepriekšminēto atlaidi, vai, novērtējot atlaides pieļaujamību, no Direktīvas 2012/27/ES izriet papildu nosacījumi, kuri ir jāņem vērā, piemēram, vai atlaide ir atbilstīga izmaksu ietaupījumam, kas panākts ar izvēlēto rēķinu izrakstīšanas veidu, vai atlaide attiecas uz izrakstīto rēķinu skaitu, vai arī atlaidi var attiecināt uz galalietotāju kategoriju, kura ar savu rēķinu izrakstīšanas veida izvēli nodrošina izmaksu ietaupījumu?

Ja pirmajā prejudiciālajā jautājumā minētā atlaides piešķiršana nozīmē, ka no citiem galalietotājiem, kuri nav izvēlējušies īpašo rēķinu izrakstīšanas veidu, maksas ir iekasētas, pārkāpjot Direktīvas 2012/27/ES 11. panta 1. punkta prasības, vai no Savienības tiesībām izriet īpašas prasības, kas ir jāņem vērā nolēmumā par šo maksu atlīdzināšanu?

____________

1     OV 2012, L 315, 1. lpp.