Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Markkinaoikeus (Finland) den 27 april 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy mot Energiavirasto

(Mål C-294/18)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Markkinaoikeus

Parter i det nationella målet

Klagande: Oulun Sähkönmyynti Oy

Motpart: Energiavirasto

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU1 av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG tolkas så att en rabatt på elnätsavgift som beviljats slutanvändare som har valt ett visst faktureringssätt innebär att slutanvändare som inte har getts rabatten inte får sina fakturor och faktureringsinformation kostnadsfritt?

2.    Om den första tolkningsfrågan besvaras nekande och det är tillåtet av bevilja den ovan angivna rabatten, uppställer direktiv 2012/27 särskilda tilläggsvillkor som ska beaktas vid bedömningen av huruvida en rabatt är tillåten, såsom huruvida rabatten motsvarar den kostnadsbesparing som det valda faktureringssättet medför, huruvida rabatten är kopplad till antalet faktureringar och huruvida rabatten som ges viss slutanvändarkategori kan hänföras till den kostandsbesparing som det valda faktureringssättet har medfört?

3.    Om den beviljade rabatten som nämns i den första tolkningsfrågan innebär att avgifter har tagits ut från andra slutanvändare som inte har valt det specifika faktureringssättet i strid med artikel 11.1 i direktiv 2012/27, uppställer unionsrätten särskilda krav som ska beaktas när beslut om att återbetala avgifterna fattas?

____________

1 EUT 2012, L 315, s.1.