Language of document : ECLI:EU:C:2018:478

Asia C-1/17

Petronas Lubricants Italy SpA

vastaan

Livio Guida

(Ennakkoratkaisupyyntö – Corte d’appello di Torino)

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Toimivalta työsopimusta koskevissa asioissa – 20 artiklan 2 kohta – Työnantaja, joka on haastettu vastaamaan sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa hänellä on kotipaikka – Työnantajan vastakanne – Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.6.2018

1.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Toimivalta työsopimusta koskevissa asioissa – Oikeus nostaa vastakanne – Vastakanne, joka perustuu saatavaan, jonka työnantaja on hankkinut alkuperäisen kanteen nostamisen jälkeen, kuuluu soveltamisalaan

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 20 artiklan 2 kohta)

2.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Toimivalta työsopimusta koskevissa asioissa – Oikeus nostaa vastakanne – Edellytys – Vastakanteen ja alkuperäisen kanteen yhteinen alkuperä sopimuksessa tai tosiasiallisessa tilanteessa

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 20 artiklan 2 kohta)

1.      Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 20 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että siinä annetaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa työnantajalle oikeus nostaa tuomioistuimessa, jossa on vireillä työntekijän laillisesti nostama alkuperäinen kanne, vastakanne, joka perustuu saatavan siirtoa koskevaan sopimukseen, jonka työnantaja ja saatavan alkuperäinen haltija ovat tehneet alkuperäisen kanteen nostamisen jälkeen.

Vastakanteiden osalta asetuksen N:o 44/2001 6 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu sääntö on sisällytetty kyseisen asetuksen 20 artiklan 2 kohtaan (tuomio 22.5.2008, Glaxosmithkline ja Laboratoires Glaxosmithkline, C-462/06, EU:C:2008:299, 22 kohta). Suoraan asetuksen N:o 44/2001 20 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee kuitenkin, että se seikka, että työntekijä käyttää hyväkseen itselleen edullisempia toimivaltasääntöjä, ei voi vaikuttaa oikeuteen nostaa vastakanne siinä tuomioistuimessa, jossa alkuperäinen kanne on vireillä. Tästä seuraa, että työntekijän suojelua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi riittää, että työntekijän oikeutta valita kanteensa tutkimiseen toimivaltainen tuomioistuin kunnioitetaan, joten mahdollisuutta tämän kanteen tutkimiseen yhdessä asetuksen N:o 44/2001 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vastakanteen kanssa ei ole syytä rajoittaa.

Lopuksi on todettava, että koska työnantaja ei tiedä etukäteen, missä tuomioistuimessa työntekijä nostaa alkuperäisen kanteen, sillä seikalla, että työnantaja on hankkinut vastakanteen perusteena olevat saatavat vasta asian tultua vireille kyseisessä tuomioistuimessa, ei voi olla merkitystä.

(ks. 26–28, 33 ja 34 kohta sekä tuomiolauselma)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 29 ja 30 kohta)