Language of document :

Жалба, подадена на 7 май 2018 г. — Azarov/Съвет

(Дело T-286/18)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mykola Yanovych Azarov (Киев, Украйна) (представители: A. Egger и G. Lansky, Rechtsanwälte)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

на основание член 263 ДФЕС да отмени Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 63, стр. 48), както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/326 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 63, стр. 5), доколкото тези актове засягат жалбоподателя,

на основание член 64 от Процедурния правилник на Общия съд да вземе решение за извършване на определени процесуално-организационни действия,

на основание член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

Първо основание: Нарушение на принципа на пропорционалност

Жалбоподателят посочва, че разпоредените вече за пети път ограничителни мерки са очевидно непропорционални.

Второ основание: Явна грешка в преценката

Жалбоподателят посочва, че за решението да продължи действието на ограничителните мерки Съветът не е имал изискваните от съдебната практика достатъчно солидни фактически основания.

____________