Language of document :

7. mail 2018 esitatud hagi – Azarov versus nõukogu

(kohtuasi T-286/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Mykola Yanovych Azarov (Kiiev, Ukraina) (esindajad: advokaadid A. Egger ja G. Lansky)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ELTL artikli 263 alusel nõukogu 5. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/333, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2018, L 63, lk 48), ning nõukogu 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/326, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2018, L 63, lk 5), hagejat puudutavas osas;

võtta Üldkohtu kodukorra artikli 64 kohaselt teatavaid menetlust korraldavaid meetmeid;

vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 2 mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

Esimene väide, et on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet

Hageja väidab, et juba viiendat korda võetud piiravad meetmed on ilmselgelt ebaproportsionaalsed.

Teine väide, et on tehtud ilmne hindamisviga

Hageja väidab, et piiravate meetmete pikendamise otsuse tegemiseks puudus nõukogul piisavalt kindel faktiline alus, mida nõuab kohtupraktika.

____________