Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 7. maijā – Azarov/Padome

(Lieta T-286/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mykola Yanovych Azarov (Kijeva, Ukraina) (pārstāvji: A. Egger un G. Lansky)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/333 (2018. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 48. lpp.), kā arī Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2018, L 63, 5. lpp.), ciktāl šie akti attiecas uz prasītāju;

atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 64. pantam noteikt atsevišķus procesa organizatoriskos pasākumus;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

Pirmais pamats: Samērīguma principa pārkāpums

Prasītājs apgalvo, ka jau piekto reizi noteiktie ierobežojošie pasākumi ir acīmredzami nesamērīgi.

Otrais pamats: Acīmredzamas kļūdas vērtējumā

Prasītājs apgalvo, ka Padomei nebija judikatūrā prasītā pietiekami pārliecinošā faktiskā pamata, lai varētu nolemt pagarināt ierobežojošo pasākumu piemērošanu.

____________