Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. – Azarov / Rada

(Sprawa T-286/18)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Mykola Yanovych Azarov (Kijów, Ukraina) (przedstawiciele: adwokaci A. Egger i G. Lansky)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności, w zakresie, w jakim akty te dotyczą skarżącego, decyzji Rady (WPZiB) 2018/333 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającej decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. 2018, L 63, s. 48) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/326 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. 2018, L 63, s. 5), zgodnie z art. 263 TFUE ;

przyjęcie określonych środków organizacji postępowania, zgodnie z art. 64 regulaminu postępowania przed Sądem;

obciążenie Rady kosztami postępowania, zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasada proporcjonalności.

Skarżący twierdzi, że środki ograniczające, przyjęte już po raz piąty, są oczywiście nieproporcjonalne.

Zarzut drugi dotyczący oczywistego błędu w ocenie.

Skarżący podnosi, że Rada nie dysponuje wystarczająco solidną podstawą faktyczną, wymaganą na mocy orzecznictwa dla przedłużenia środków ograniczających.

____________