Language of document :

Žaloba podaná 7. mája 2018 – Azarov/Rada

(vec T-286/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Mykola Yanovych Azarov (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: A. Egger a G. Lansky, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

na základe článku 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 48), ako aj vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 5), v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu,

prijal konkrétne opatrenia na zabezpečenie priebehu konania podľa článku 64 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality.

Žalobca tvrdí, že reštriktívne opatrenia uložené už po piatykrát sú jasne neprimerané.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom právnom posúdení.

Žalobca tvrdí, že Rada na svoje rozhodnutie o predĺžení reštriktívnych opatrení nemala dostatočne pevný skutkový základ vyžadovaný judikatúrou.

____________