Language of document : ECLI:EU:C:2018:558

TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2018. gada 11. jūlijā (*)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sadarbība civillietās un komerclietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija – 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums – Saistību izpildes vietas tiesas jurisdikcija – Pakalpojumu sniegšanas vieta – Preču pārvadājumu starp divām dalībvalstīm līgums – Pārvadājums vairākos posmos, kas veikts ar dažādiem transporta līdzekļiem

Lieta C‑88/17

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Korkein oikeus (Augstākā tiesa, Somija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2017. gada 15. februārī un kas Tiesā reģistrēts 2017. gada 17. februārī, tiesvedībā

Zurich Insurance plc,

Metso Minerals Oy

pret

Abnormal Load Services (International) Ltd.

TIESA (trešā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs L. Bejs Larsens [L. Bay Larsen], tiesneši J. Malenovskis [J. Malenovský], M. Safjans [M. Safjan] (referents), D. Švābi [D. Šváby] un M. Vilars [M. Vilaras],

ģenerāladvokāts: E. Tančevs [E. Tanchev],

sekretārs: A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar],

ņemot vērā rakstveida procesu,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

–        Abnormal Load Services (International) Ltd vārdā – M. Komonen, asianajaja,

–        Somijas valdības vārdā – J. Heliskoski, pārstāvis,

–        Portugāles valdības vārdā – L. Inez Fernandes, M. Figueiredo un P. Lacerda, pārstāvji,

–        Šveices valdības vārdā – M. Schöll, pārstāvis,

–        Eiropas Komisijas vārdā – P. Aalto un M. Heller, pārstāvji,

noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus 2018. gada 10. aprīļa tiesas sēdē,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1        Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.) 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu.

2        Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar strīdu starp Zurich Insurance plc, Īrijā reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību (turpmāk tekstā – “Zurich”), un Metso Minerals Oy, saskaņā ar Somijas tiesībām dibinātu sabiedrību (turpmāk tekstā – “Metso”), no vienas puses, un Abnormal Load Services (International) Ltd, Apvienotajā Karalistē reģistrētu sabiedrību (turpmāk tekstā – “ALS”), no otras puses, par zaudējumu atlīdzību preces zuduma ALS veikta pārvadājuma laikā dēļ.

 Atbilstošās tiesību normas

3        Regulas Nr. 44/2001 preambulas 11. un 12. apsvērumā ir noteikts:

“(11)      Jurisdikcijas noteikumiem vajadzētu būt ļoti paredzamiem, un tiem būtu jābalstās uz principu, ka jurisdikcijas pamatā ir atbildētāja domicils. Jurisdikcijai vienmēr vajadzētu būt pieejamai ar šādu pamatojumu, izņemot dažās skaidri noteiktās situācijās, kurās strīda priekšmets vai pušu autonomija garantē citu sasaistes faktoru. Juridiskas personas domicils jānosaka autonomi, lai kopējos noteikumus padarītu pārskatāmākus un novērstu jurisdikcijas kolīzijas.

(12)      Papildus atbildētāja domicilam vajadzētu būt alternatīviem jurisdikcijas pamatojumiem, kuru pamatā ir cieša saistība starp tiesu un lietu vai kuru nolūks ir veicināt pareizu tiesvedības norisi.”

4        Šīs regulas 5. panta, kas ietverts tās II nodaļas 2. iedaļā “Īpašā jurisdikcija”, 1. punktā ir paredzēts:

“Personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, var iesūdzēt citā dalībvalstī:

1)      a)      lietās, kas attiecas uz līgumiem, attiecīgās saistības izpildes vietas tiesā;

b)      šajā noteikumā un ja vien nav citāda[s] vienošanās, attiecīgās saistības izpildes vieta ir:

–        preču iegādes gadījumā – vieta dalībvalstī, kur saskaņā ar līgumu preces piegādāja vai tās būtu bijis jāpiegādā,

–        pakalpojumu sniegšanas gadījumā – vieta dalībvalstī, kur saskaņā ar līgumu pakalpojumu sniedza vai tas būtu bijis jāsniedz;

c)      ja nepiemēro b) apakšpunktu, tad piemēro a) apakšpunktu.”

 Pamatlieta un prejudiciālais jautājums

5        Metso kā nosūtītājs un ALS kā pārvadātājs bija vienojušies par kāpurķēžu konusveida drupinātāja (turpmāk tekstā – “drupinātājs”) pārvadājumu no Pori (Somija) uz Šefīldu (Apvienotā Karaliste).

6        Drupinātājs vispirms tika pārvests uz kravas transportlīdzekļa kravas platformas no Pori uz Raumu (Somija), kur tas tika izkrauts no kravas transportlīdzekļa un, izmantojot sava motora jaudu, uzbrauca uz kuģa. Pēc jūras pārvadājuma līdz Hullas ostai (Apvienotā Karaliste) drupinātājs, izmantojot sava motora jaudu, šajā ostā nobrauca no kuģa un tika iekrauts otrā kravas transportlīdzeklī. Visbeidzot, drupinātājs no Hullas tika aizvests ar autotransportu, taču pazuda pirms nodošanas tā saņēmējam Šēfildā.

7        Zurich atlīdzināja Metso drupinātāja vērtību, atskaitot apdrošināšanas līgumā paredzēto pašrisku.

8        Celdamas prasību Satakunnan käräjäoikeus (Satakuntas pirmās instances tiesa, Somija), Zurich un Metso lūdza piespriest ALS tām samaksāt zaudējumu atlīdzību drupinātāja vērtības apmērā. ALS lūdza noraidīt prasību kā nepieņemamu, jo tiesai neesot jurisdikcijas.

9        Ar Satakunnan käräjäoikeus (Satakuntas pirmās instances tiesa) 2012. gada 5. aprīļa rīkojumu tika atzīts, ka tai ir jurisdikcija iztiesāt šo strīdu.

10      Ar 2013. gada 22. marta spriedumu minētā tiesa piesprieda ALS samaksāt Zurich un Metso prasības pieteikumā prasīto summu.

11      ALS par šo spriedumu iesniedza apelācijas sūdzību Vaasan hovioikeus (Vāsas apelācijas tiesa, Somija). Ar 2015. gada 30. marta spriedumu šī tiesa, pamatojoties uz Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punktu, atzina Somijas tiesu jurisdikcijas neesamību šī strīda iztiesāšanā un atzina apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

12      Zurich un Metso par Vaasan hovioikeus (Vāsas apelācijas tiesa) iesniedza kasācijas sūdzību Korkein oikeus (Augstākā tiesa, Somija). Šī tiesa uzskata, ka šajā gadījumā, kur drupinātāja preču pārvadājuma līgumā paredzētā nosūtīšanas un piegādes vieta ir divās dažādās valstīs, ir jāvērtē, vai Padomes Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka pastāv tikai viena vienīga pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas vieta, proti, tā, kur pārvadājums beidzas un kur preces tiek piegādātas saņēmējam, vai arī pārvadājuma pakalpojumam ir tādas pašas iezīmes kā tam, saistībā ar kuru tika pieņemts 2009. gada 9. jūlija spriedums lietā Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439), no kā izriet, ka prasītājam bija iespēja izvēlēties vienu no vismaz divām dažādām tiesām.

13      Šādos apstākļos Korkein oikeus (Augstākā tiesa) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:

“Kā tiek noteikta pakalpojuma sniegšanas vieta vai vietas saskaņā ar Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu, ja runa ir par līgumu, kura priekšmets ir preču pārvadājumi starp dalībvalstīm un kura gadījumā pārvadājumā ietilpst vairāki posmi, kuros tiek izmantoti atšķirīgi transportlīdzekļi?”

Par prejudiciālo jautājumu

14      Uzdodama savu jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda preču pārvadājuma ar vairākiem pārvadājuma posmiem un ar dažādiem transporta līdzekļiem starp dalībvalstīm līguma kā pamatlietā aplūkotais gadījumā par pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas vietu šīs tiesību normas izpratnē ir uzskatāma gan preces nosūtīšanas, gan saņemšanas vieta.

15      Šai sakarā ir jāatgādina, ka Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajā ievilkumā paredzētajā normā par īpašo jurisdikciju lietās par pakalpojumu sniegšanu kā kompetentā tiesa ir noteikta tiesa “vietā dalībvalstī, kur saskaņā ar līgumu pakalpojumu sniedza vai tas būtu bijis jāsniedz”.

16      Attiecībā uz “vietu dalībvalstī, kur saskaņā ar līgumu pakalpojumu sniedza vai tas būtu bijis jāsniedz”, Tiesa ir uzskatījusi, ka, ja pakalpojums ir sniegts vairākās vietās dažādās dalībvalstīs, principā ar izpildes vietu būtu jāsaprot vieta, kura nodrošina visciešāko sasaistes saikni starp līgumu un kompetento tiesu, un šī visciešākā sasaistes saikne parasti ir galvenajā pakalpojumu sniegšanas vietā (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2010. gada 11. marts, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, 33. punkts).

17      Ņemot vērā šo pašu tiesību normu kopsakarā ar tiešo lidojumu, ko veicis attiecīgā pasažiera līgumslēdzējs, Tiesa – veikusi to pakalpojumu novērtējumu, kuru sniegšana atbilda no pasažieru gaisa pārvadājuma līguma izrietošajiem pienākumiem, – secināja, ka vienīgās vietas, kurām ir tieša saikne ar minētajiem pakalpojumiem, kas sniegti, izpildot ar līguma priekšmetu saistītos pienākumus, ir lidmašīnas izlidošanas un nolaišanās vietas (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2009. gada 9. jūlijs, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, 40. un 41. punkts).

18      No tā Tiesa pamatojumā par tās tiesas jurisdikciju izskatīt kompensācijas lūgumu, kas balstīts uz šo pārvadājuma līgumu, pēc prasītāja izvēles, kurā atrodas minētajā līgumā paredzētā lidmašīnas izlidošanas vai ielidošanas vieta, secināja, ka gan lidmašīnas izlidošanas vieta, gan ielidošanas vieta vienādā mērā ir jāuzskata par vietu, kurā galvenokārt tiek sniegti pakalpojumi, kas ir paredzēti gaisa pārvadājuma līgumā (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2009. gada 9. jūlijs, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, 43. un 47. punkts).

19      Šajā gadījumā ir jāizvērtē, vai tāda preču pārvadājuma līguma kā pamatlietā aplūkotais kontekstā par pakalpojumu sniegšanas vietu Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā ievilkuma izpratnē, kura nodrošina ciešu sasaistes saikni starp pārvadājuma līgumu un kompetento tiesu, ir ne tikai preču piegādes, bet arī tās nosūtīšanas vieta.

20      Šajā ziņā – kā to savu secinājumu 50.–53. punktā ir norādījis ģenerāladvokāts – jāsecina, ka saskaņā ar preču pārvadājuma līgumu to nosūtīšanas vietai ir cieša saikne ar to pakalpojumu būtību, kas izriet no minētā līguma.

21      Faktiski, pārvadājot preces, tieši nosūtīšanas vietā pārvadātājam ir jāizpilda nozīmīga pakalpojuma, par ko puses vienojušās, daļa, proti, preces jāsaņem un pienācīgi jāuzglabā, un principā jāaizsargā tās pret zaudējumiem.

22      Nepienācīga līgumisko, ar preces nosūtīšanas vietu saistīto saistību, piemēram, uzglabāšanas pienākuma, izpilde ir pamats arī nepienācīgai līgumisko saistību izpildei pārvadājuma galamērķī.

23      No tā izriet, ka par pakalpojuma sniegšanas vietu Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā ievilkuma izpratnē, kura nodrošina ciešu sasaistes saikni starp pārvadājuma līgumu un kompetento tiesu, ir ne tikai preču piegādes, bet arī to nosūtīšanas vieta.

24      Šāds risinājums atbilst paredzamības prasībai, jo tā ļauj gan prasītājam, gan atbildētājam identificēt preces nosūtīšanas un piegādes vietas tiesas, kuras pārvadājuma līgumā ir norādītas kā tiesas, kurās var tikt celtas prasības (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2014. gada 4. septembris, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, 41. punkts).

25      Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda preču pārvadājuma starp dalībvalstīm ar vairākiem pārvadājuma posmiem, pārkraušanu un ar dažādiem transporta līdzekļiem līguma kā pamatlietā aplūkotais gadījumā par pakalpojuma sniegšanas vietu šīs tiesību normas izpratnē ir uzskatāma gan preces nosūtīšanas, gan saņemšanas vieta.

 Par tiesāšanās izdevumiem

26      Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (trešā palāta) nospriež:

Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda preču pārvadājuma starp dalībvalstīm ar vairākiem pārvadājuma posmiem, pārkraušanu un ar dažādiem transporta līdzekļiem līguma kā pamatlietā aplūkotais gadījumā par pakalpojuma sniegšanas vietu šīs tiesību normas izpratnē ir uzskatāma gan preces nosūtīšanas, gan saņemšanas vieta.

[Paraksti]


*      Tiesvedības valoda –.somu