Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. dubna 2018 – Equitalia centro SpA v. Poste Italiane SpA

(Věc C-284/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Equitalia centro SpA

Odpůrkyně: Poste Italiane SpA

Předběžné otázky

1)     Brání článek 14 SFEU (dříve článek 7D Smlouvy, poté článek 16 Smlouvy o ES) a čl. 106 odst. 2 SFEU (dříve článek 90 Smlouvy, poté čl. 86 odst. Smlouvy o ES) a zařazení do rámce služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) takovému ustanovení, jako je ustanovení čl. 10 odst. 3 legislativního nařízení č. 504/1992 ve spojení s čl. 2 odst. 18 až 20 zákona č. 662/1996, na základě kterých je založeno a udržováno - i po privatizaci služeb „poštovního bankovnictví“ poskytovaných společností Poste Italiane s.p.a. - vyhrazení činnosti (režim monopolu) ve prospěch společnosti Poste Italiane s.p.a., jejímž předmětem je správa běžného poštovního účtu určeného na výběr místních daní ICI, a to s přihlédnutím k vývoji vnitrostátních právních předpisů v oblasti výběru daní, které přinejmenším od roku 1997 umožňují poplatníkům a také místním daňovým úřadům využívat způsoby platby a výběr [daní] prostřednictvím bankovního systému?

2)     Pokud - v návaznosti na odpověď na první otázku - by založení zákonného monopolu bylo uznáno za splňující typické vlastnosti SOHZ, brání články 106 odst. 2 SFEU (dříve článek 90 Smlouvy, poté čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES) a čl. 107 odst. 1 SFEU (dříve článek 92 Smlouvy, poté článek 87 Smlouvy o ES), vykládané v souladu s výkladem, který ve vztahu k těmto ustanovením poskytl Soudní dvůr s odkazem na požadavky určené k odlišení legitimního opatření – vyrovnání za plnění povinností veřejné služby – od protiprávní státní podpory (rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungsprăsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), takovému ustanovení, jako je ustanovení vyplývající z čl. 10 odst. 3 legislativního nařízení č. 504/1992 ve spojení s čl. 2 odst. 18 až 20 zákona č. 662/1996 a čl. 3 odst. 1 nařízení prezidenta republiky č. 144/2001, které uděluje společnosti Poste Italiane s.p.a. pravomoc jednostranně stanovit výši „poplatku“, který má koncesionář (agent) vybírající daň ICI zaplatit a který se uplatní na všechny úkony uskutečněné při správě běžného poštovního účtu koncesionáře, a to s přihlédnutím k tomu, že společnost Poste Italiane s.p.a. usnesením správní rady č. 57/1996 stanovila za období od 1. dubna 1997 do 31. května 2001 tento poplatek ve výši 100 lir a na následující období od 1. června 2001 ve výši 0,23 EUR?

3)     Brání čl. 102 první pododstavec SFEU (dříve článek 86 Smlouvy, poté čl. 82 odst. 1 Smlouvy o ES), tak jak byl vyložen Soudním dvorem (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 13. prosince 1991, C-18/88, GB Inno BM; rozsudek Soudního dvora ze dne 25. června 1998, C-203/96, Chemische Afvaistoffen Dussseldorp BV; rozsudek Soudního dvora ze dne 17. května 2001, C-340/99, TNT TRACO s.p.a.), takovému normativnímu rámci, jako je normativní rámec tvořený čl. 2 odst. 18 až 20 zákona č. 662/1996, čl. 3 odst. 1 nařízení prezidenta republiky č. 144/2001 a čl. 10 odst. 3 legislativního nařízení č. 504/1992, který koncesionáře (agenta) nutně podřizuje placení „poplatku“, jež je jednostranně stanoven a/nebo měněn společností Poste Italiane s.p.a., přičemž koncesionář nemůže od smlouvy o běžném poštovním účtu odstoupit, aniž by nedošlo k porušení povinnosti stanovené v čl. 10 odst. 3 legislativního nařízení č. 504/1992 a následnému nesplnění povinnosti vybrat ICI, kterou má [koncesionář] vůči místnímu daňovému úřadu?

____________