Language of document :

2018 m. gegužės 17 d. Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Byla C-325/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė pirmojoje instancijoje: Hampshire County Council

Apeliantai: C.E., N.E.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tuo atveju, kai teigiama, kad tėvai ir (arba) kiti šeimos nariai savo vaikus neteisėtai išvežė iš jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės, pažeisdami teismo nutartį, kurią priimti prašė tos valstybės viešosios valdžios institucija, ši institucija gali prašyti, kad teismo nutartis, kuria nurodoma vaikus grąžinti į tos valstybės teritoriją, būtų vykdoma kitos valstybės narės teismuose pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/20031 III skyriaus nuostatas, ar tai prilygtų neteisėtam vengimui taikyti šio reglamento 11 straipsnį ir 1980 m. Hagos konvenciją arba tokios valdžios institucijos piktnaudžiavimui įgaliojimais arba teise?

2    Ar byloje, susijusioje su Tarybos reglamento (EB) 2201/2003 nuostatomis dėl vykdymo, teismas turi kompetenciją pratęsti terminą, nustatytą 33 straipsnio 5 dalyje, kai vėlavimas iš esmės yra de minimis ir terminą būtų galima pratęsti remiantis nacionaline proceso teise?

3    Nedarant poveikio [antrajam] klausimui, ar tokiu atveju, kai užsienio viešosios valdžios institucija, vadovaudamasi pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 31 straipsnį ex parte priimta nutartimi dėl vykdymo, išveža vaikus – ginčo dalykas – iš valstybės narės teritorijos prieš tokią nutartį įteikiant tėvams ir taip atimant iš jų teisę prašyti sustabdyti tokios nutarties vykdymą kol bus išnagrinėtas apeliacinis skundas, pažeidžiama „tėvų“ teisių pagal EŽTK 6 straipsnį arba Chartijos 47 straipsnį esmė, todėl, siekiant jos nepažeisti, (šio reglamento 33 straipsnio 5 dalyje nustatytas) terminas turėtų būti pratęstas?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).