Language of document :

2018. április 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-290/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa de Oliveira és C. Hermes meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat éven belül nem nyilvánította különleges természetvédelmi területté az atlanti bioföldrajzi régió 7 olyan, közösségi jelentőségű természeti területét, amelyet a 2004. december 7-i 2004/813/EK bizottsági határozat1 elismer, valamint a mediterrán bioföldrajzi régió 54 olyan, közösségi jelentőségű természeti területét, amelyet a 2006. július 19-i 2006/613/EK bizottsági határozat2 elismer – nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv3 4. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a védelemhez szükséges intézkedéseket, amelyek megfelelnek az I. mellékletben meghatározott azon természetes élőhelytípusok, valamint a II. mellékletben felsorolt azon fajok ökológiai követelményeinek, amelyek jelen vannak az atlanti bioföldrajzi régiónak a 2004. december 7-i 2004/813/EK bizottsági határozat által elismert 7 területén, valamint a mediterrán bioföldrajzi régiónak a 2006. július 19-i 2006/613/EK bizottsági határozat által elismert 54 közösségi jelentőségű területén – nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése értelmében a Portugál Köztársaságnak különleges természetvédelmi területté kellett nyilvánítania az atlanti bioföldrajzi régió 7 olyan, közösségi jelentőségű természeti területét, amelyet a 2004. december 7-i 2004/813/EK bizottsági határozat elismer, és a mediterrán bioföldrajzi régió 54 olyan, közösségi jelentőségű természeti területét, amelyet a 2006. július 19-i 2006/613/EK bizottsági határozat elismer, mégpedig az említett határozatok elfogadásának időpontjától számított legfeljebb hat éves határidőn belül. Az említett határidő 2010. december 7-én, illetve 2012. július 19-én lejárt. Ennek ellenére a Portugál Köztársaság még mindig nem nyilvánította a közösségi jelentőségű területeket különleges természetvédelmi területté.

A 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése előírja a tagállamok számára azt a kötelezettséget, amely szerint meg kell állapítaniuk a különleges természetvédelmi területek védelméhez szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, továbbá olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat is, amelyek az adott természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek megfelelnek.

A Bizottság álláspontja szerint a Portugál Köztársaság által elfogadott intézkedések – nevezetesen a Plano Storial da rede Natura 2000 és a portugál hatóságok által említett egyéb intézkedések – nem felelnek meg az I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok különleges ökológiai szükségleteinek, és így azok nem tekinthetők a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a „védelemhez szükséges intézkedéseknek”.

____________

1 Az atlanti bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzékének elfogadásáról szóló, 2004. december 7-i 2004/813/EK bizottsági határozat (HL 2004. L 387., 1. o.).

2 A mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról szóló, 2006. július 19-i 2006/613/EK bizottsági határozat (HL 2006. L 259., 1. o.).

3 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.).