Language of document :

Constantin Film Produktion GmbH’i 4. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 24. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-69/17: Constantin Film Produktion GmbH versus EUIPO

(kohtuasi C-240/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Constantin Film Produktion GmbH (esindajad: advokaadid E. Saarmann ja P. Baronikians)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 24. jaanuari 2018. aasta otsus T-69/17;

mõista kohtukulud välja teiselt menetlusosaliselt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

1. Liidu kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti f rikkumine

Euroopa Liidu Üldkohus lükkas vaidlusaluse ELi kaubamärgi registreerimistaotluse ekslikult tagasi kaubamärgimääruse1 artikli 7 lõike 1 punktis f nimetatud absoluutse keeldumispõhjuse alusel. Taotletud tähis ei ole vastuolus heade kommetega.

Euroopa Liidu Üldkohus tegi vaidlustatud kohtuotsuses järgmised hindamisvead:

Euroopa Liidu Üldkohus hindas konkreetse taotletud tähise „Fack Ju Göhte“ asemel tähist „Fuck you, Goethe“.

Euroopa Liidu Üldkohus lähtus ekslikult sellest, et taotletud tähis on olemuslikult vulgaarne ja jättis tähelepanuta asjaolu, et mitmest sõnast koosneva tähise „Fack Ju Göhte“ puhul on tegemist originaalse ja eristusvõimelise kunstlikult loodud väljendiga, mis valesti kirjutamise tõttu mõjub naljakalt ja süütult.

Euroopa Liidu Üldkohus tuvastas vaidlustatud kohtuotsuses läbiviidud analüüsis ekslikult, et asjaomaseks avalikkuseks on saksakeelsed tarbijad. Apellant on tõendanud filmi „Fack Ju Göhte“ suurt edu Euroopa Liidu saksakeelses osas ning ka asjaolu, et asjaomane avalikkus seostab taotletud tähist lustlikkuse ja meelelahutusega. Ka need (vähesed) tarbijad, kes filmist siiani midagi kuulnud ei ole, ei saa ennast taotletava tähisega tähistatud kaupade ja teenuste puhul häirituna tunda, kuna juba tähise foneetiline kirjaviis võtab sellelt tõsiseltvõetavuse. Taotletav tähis ei kutsus asjaomast avalikkust üles ka tegutsema, ei kõneta neid otseselt ega solva neid.

2. Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Kuna käesolevale juhul ei võetud arvesse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti hinnanguid seoses taotletud tähisega „DIE WANDERHURE“ (EUIPO 28. mai 2015. aasta otsus asjas R 2889/2014–4 – Die Wanderhure), siis käsitles Euroopa Liidu Üldkohus sarnaseid asjaolusid meelevaldselt ebavõrdselt.

3. Õiguskindluse ja hea halduse põhimõtete rikkumine

Tähise „Fuck you, Goethe“ hindamisega tähise „Fack Ju Göhte“ asemel ja otsuses WANDERHUREN antud hinnangute kohaldamata jätmisega tegi Euroopa Liidu Üldkohus ettenägematu ja kontrollimatu otsuse.

____________

1 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) ( muudetud kujul) (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).