Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 4 april 2018 door Constantin Film Produktion GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 24 januari 2018 in zaak T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(Zaak C-240/18 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Constantin Film Produktion GmbH (vertegenwoordigers: E. Saarmann en P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Conclusies

het arrest van het Gerecht van 24 januari 2018 vernietigen;

verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante drie middelen aan.

1. Schending van artikel 7, lid 1, onder f), van de Uniemerkenverordening (UMV)

Het Gerecht van de Europese Unie heeft de Uniemerkaanvraag waarop het geding betrekking heeft ten onrechte met een beroep op de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder f), UMV1 afgewezen. Het aangevraagde teken is niet in strijd met de goede zeden.

Het Gerecht van de Europese Unie heeft bij zijn toetsing van de beoordeling door de kamer van beroep onderstaande fouten gemaakt:

Het Gerecht van de Europese Unie heeft in plaats van het daadwerkelijk aangevraagde teken „Fack Ju Göhte” het teken „Fuck you, Goethe” getoetst.

Het Gerecht van de Europese Unie is er ten onrechte van uitgegaan dat het aangevraagde teken per definitie vulgair is en heeft daarbij over het hoofd gezien dat er bij het uit meerdere woorden bestaande woordteken „Fack Ju Göhte” sprake is van een origineel en kenmerkend artistiek begrip, dat door de onjuiste spelling een komische en onschuldige indruk maakt.

Het Gerecht van de Europese Unie heeft met zijn bevestiging van de door de kamer van beroep vastgestelde afbakening van het relevante Duitstalige publiek blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Rekwirante heeft aangetoond dat de film „Fack Ju Göhte” in het Duitstalige deel van de Europese Unie zeer succesvol is alsook dat het relevante publiek het aangevraagde teken in verband brengt met hilariteit en ontspanning. Zelfs de (weinige) mensen in het doelpubliek die nog nooit van de film hebben gehoord, kunnen onmogelijk aanstoot nemen aan het aangevraagde teken met betrekking tot de goederen en diensten waarop aanspraak wordt gemaakt, aangezien het teken alleen al door de klanknabootsende spelling niet serieus kan worden opgevat. Het aangevraagde teken zet het publiek ook niet tot handelingen aan. Voorts wordt het publiek niet direct aangesproken en evenmin beledigd.

2. Schending van het beginsel van gelijke behandeling

Door de beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie over het aangevraagde teken „DIE WANDERHURE (de ronddwalende prostituee)” (beslissing van het BHIM van 28 mei 2015 – zaak R 2889/2014-4 – Die Wanderhure) niet toe te passen in de onderhavige zaak, heeft het Gerecht van de Europese Unie in essentie vergelijkbare feiten op arbitraire wijze ongelijk behandeld.

3. Schending van het rechtszekerheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur

Door in plaats van het teken „Fack Ju Göhte” het teken „Fuck you, Goethe” te onderzoeken en geen toepassing te geven aan de beoordeling in voormelde WANDERHUREN-beslissing, heeft het Gerecht van de Europese Unie een onvoorzienbare beslissing genomen die nadien evenmin kan worden getoetst.

____________

1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, PB 2009, L 78, blz. 1, zoals gewijzigd (vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, PB 2017, L 154, blz. 1).