Language of document :

Odvolanie podané 4. apríla 2018: Constantin Film Produktion GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 24. januára 2018 vo veci T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-240/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Constantin Film Produktion GmbH (v zastúpení: E. Saarmann a P. Baronikians, advokáti)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 24. januára 2018,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Porušenie článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009

Všeobecný súd Európskej únie nesprávne zamietol predmetnú prihlášku ochrannej známky Európskej únie s odkazom na absolútny dôvod zamietnutia článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/20091 . Prihlasovaná ochranná známka nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Všeobecný súd Európskej únie sa pri preskúmaní konštatovaní vykonaných v konaní na predchádzajúcich stupňoch dopustil nesprávneho posúdenia v týchto prípadoch:

Všeobecný súd Európskej únie namiesto preskúmania konkrétnej prihlasovanej ochrannej známky „Fack Ju Göhte“ skúmal prihlasovanú ochrannú známku „Fuck you, Goethe“.

Všeobecný súd Európskej únie nesprávne konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka sa vyznačuje inherentnou vulgárnosťou a pritom prehliadol, že pri viacslovnom označení „Fack Ju Göhte“ ide o originálny a príznačný umelecký pojem, ktorý svojím nesprávnym prepisom vyznieva vtipne a neškodne.

Všeobecný súd Európskej únie právne nesprávne potvrdil vnímanie príslušnej nemecky hovoriacej skupiny verejnosti konštatované v konaní na predchádzajúcom stupni. Odvolateľka preukázala rozsiahly úspech filmu „Fack Ju Göhte“ v nemecky hovoriacej časti Európskej únie, ako aj okolnosť, že príslušná skupina verejnosti si s prihlasovanou ochrannou známkou spája veselosť a zábavu. Dokonca ja (malá) skupina verejnosti, ktorá o filme ešte nepočula, sa nemôže cítiť dotknutá ochrannou známkou prihlasovanou pre konkrétne tovary a služby, pretože už doslovný prepis berie označeniu jeho vážnosť. Prihlasovaná ochranná známka nevyzýva skupinu verejnosti konať, neoslovuje ju priamo a ani ju teda neuráža.

Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania

Všeobecný súd Európskej únie tým, že konštatovania Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo týkajúce sa ochrannej známky „DIE WANDERHURE“ (rozhodnutie ÚHVT z 28. mája 2015 – vec R 2889/2014-4 – Die Wanderhure) neuplatnil na prejednávanú vec, svojvoľne rozdielne zaobchádzal s podstatne podobnými skutkovými okolnosťami.

Porušenie zásady právnej istoty a riadnej správy vecí verejných

Preskúmaním prihlasovanej ochrannej známky „Fuck you, Goethe“ namiesto „Fack Ju Göhte“, ako aj neuplatnením konštatovaní z rozhodnutia vo veci DIE WANDERHURE prijal Všeobecný súd Európskej únie nepredvídateľné a neoveriteľné rozhodnutie.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmenenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).