Language of document :

Pritožba, ki jo je Constantin Film Produktion GmbH vložila 4. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 24. januarja 2018 v zadevi T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-240/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Constantin Film Produktion GmbH (zastopnika: E. Saarmann in P. Baronikians, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2018 v zadevi T-69/17 razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja 3 razloge.

1. Kršitev člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009

Splošno sodišče naj bi prijavo sporne znamke Unije nepravilno zavrnilo s sklicevanjem na absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/20091 . Prijavljeni znak naj ne bi nasprotoval sprejetim moralnim načelom.

Splošno sodišče naj bi pri preučitvi presoje, opravljene na predhodni stopnji, storilo te napake:

Splošno sodišče naj bi namesto konkretnega prijavljenega znaka „Fack Ju Göhte“ preučilo znak „Fuck you, Goethe“.

Splošno sodišče naj bi napačno domnevalo, da je prijavljeni znak vulgaren, in pri tem spregledalo, da gre pri večbesednem znaku „Fack Ju Göhte“ za izviren in razlikovalen umetniški izraz, ki zaradi napačnega zapisa deluje šaljivo in nedolžno.

Splošno sodišče naj bi pravno napačno potrdilo dojemanje upoštevne nemško govoreče javnosti, ugotovljeno na predhodni stopnji. Pritožnica naj bi dokazala velik uspeh filma „Fack Ju Göhte“ v nemško govorečem delu Evropske unije in okoliščino, da upoštevna javnost prijavljeni znak povezuje z zabavo in razvedrilom. Tudi ni mogoče, da bi prijavljeni znak za navedene proizvode in storitve motil (majhen) del javnosti, ki filma ne pozna, ker takšen način zapisa, ki sledi izgovarjavi, znaku jemlje resnost. Prijavljeni znak prav tako ne poziva javnosti k ravnanju, jih neposredno ne nagovarja niti jih ne žali.

2. Kršitev načela enakega obravnavanja

Splošno sodišče je s tem, da presojo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino v zvezi s prijavljenim znakom „DIE WANDERHURE“ (odločba UUNT z dne 28. maja 2015 – R 2889/2014-4 – Die Wanderhure) ni uporabilo v obravnavanem primeru, bistveno podobni dejanski stanji samovoljno obravnavalo različno.

3. Kršitev načel pravne varnosti in dobrega upravljanja

S preučitvijo znaka „Fuck you, Goethe“ namesto „Fack Ju Göhte“ ter z neuporabo presoje iz odločbe WANDERHUREN je Splošno sodišče izdalo nepredvidljivo odločbo, ki je ni mogoče preveriti.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1.), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1.)