Language of document :

Överklagande ingett den 4 april 2018 av Constantin Film Produktion GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 24 januari 2018 i mål T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-240/18 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Constantin Film Produktion GmbH (ombud: E. Saarmann och P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom T-69/17 av den 24 januari 2018, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför tre grunder till stöd för sitt överklagande.

1. Åsidosättande av artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009

Europeiska unionens tribunal ogillade felaktigt ansökan om det omtvistade EU-varumärket med hänvisning till ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.1 Det kännetecken som ansökan avser strider inte mot allmän moral.

Tribunalen gjorde i sin prövning följande fel:

Tribunalen prövade kännetecknet ”Fuck you, Goethe”, inte det kännetecken som ansökan konkret avser, nämligen ”Fack Ju Göthe”.

Tribunalen fann oriktigt att det kännetecken som ansökan avser präglas av en inneboende vulgaritet och tog inte hänsyn till att ordkombinationen ”Fack Ju Göthe” är ett originellt och särpräglat konstnärligt koncept som genom sin felaktiga stavning framstår som lekfullt och oförargligt.

Det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen fastställde den nedre instansen bedömning av hur den tyskspråkiga omsättningskretsen uppfattade kännetecknet. Klaganden hade styrkt att filmen ”Fack Ju Göthe” haft stor framgång i den tyskspråkiga delen av EU och att omsättningskretsen associerar kännetecknet med en källa till glädje och nöje. Inte ens de (få) personer i omsättningskretsen som ännu inte hört talas om filmen kan känna sig kränkta av att kännetecknet används för de varor och tjänster som ansökan avser, eftersom redan den ljudenliga stavningen fråntar kännetecknet all seriös karaktär. Kännetecknet fordrar inte av omsättningskretsen att den agerar, riktar sig inte direkt till den och förolämpar den inte heller inte.

2. Åsidosättande av likabehandlingsprincipen

Genom att i det aktuella fallet inte tillämpa bedömningarna i EUIPO:s beslut angående kännetecknet ”DIE WANDERHURE” (beslut av den 28 maj 2015 – R 2889/2014-4 – Die Wanderhure), har tribunalen godtyckligt behandlat väsentligen lika situationer på olika sätt.

3. Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och principen om god förvaltningssed

Genom att pröva kännetecknet ”Fuck you, Goethe” i stället för ”Fack Ju Göthe” och genom att inte tillämpa bedömningarna i beslutet WANDERHURE, har tribunalen fattat ett beslut som inte var förutsebart eller möjligt att bemöta.

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).