Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 18. mail 2018 – Minister for Justice and Equality versus R O

(kohtuasi C-327/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Minister for Justice and Equality

Vastustaja: R O

Eelotsuse küsimused

Võttes arvesse:

a)    seda, et Ühendkuningriik on esitanud ELL artikli 50 kohase teate;

b)    ebakindlust selle suhtes, milliste kokkulepetega hakatakse reguleerima Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi suhteid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist; ja

c)    sellest tulenevat ebakindlust küsimuses, mil määral saaks vastustaja praktikas kasutada aluslepingutest, hartast või asjakohastest õigusaktidest tulenevaid õigusi, kui ta Ühendkuningriigile üle antakse ja ta jääb vangistusse pärast Ühendkuningriigi väljaastumist.

1.    Kas taotluse saanud liikmesriik on Euroopa Liidu õiguse kohaselt kohustatud keelduma Euroopa vahistamismääruse alusel Ühendkuningriigile üle andmast isikut, kelle üleandmine oleks muidu liikmesriigi õiguse kohaselt nõutav,

i)    kõikidel juhtudel?

ii)    mõningatel juhtudel, võttes arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid?

iii)    mitte mingil juhul?

2.    Millised on juhul, kui vastus esimesele küsimusele on niisugune nagu esimese küsimuse alapunktis ii, need kriteeriumid või kaalutlused, mida taotluse saanud liikmesriigi kohus peab hindama selle tuvastamiseks, kas üleandmine on keelatud?

3.    Kas taotluse saanud liikmesriigi kohus on teise küsimuse kontekstis kohustatud Euroopa vahistamismääruse täitmist puudutava lõpliku otsuse tegemise edasi lükkama, et oodata ära suurem selgus küsimuses, milline asjakohane õiguslik kord kehtestatakse pärast taotluse esitanud asjaomase liikmesriigi väljaastumist liidust,

i)    kõikidel juhtudel?

ii)    mõningatel juhtudel, võttes arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid?

iii)    mitte mingil juhul?

4.    Millised on juhul, kui vastus kolmandale küsimusele on niisugune nagu kolmanda küsimuse alapunktis ii, need kriteeriumid või kaalutlused, mida taotluse saanud liikmesriigi kohus peab hindama selle tuvastamiseks, kas ta on kohustatud Euroopa vahistamismääruse täitmist puudutava lõpliku otsuse tegemise edasi lükkama?

____________