Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. maijā iesniedza High Court (Īrija) – Minister for Justice and Equality/R O

(Lieta C-327/18 PPU)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Ireland)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Minister for Justice and Equality

Atbildētājs: R O

Prejudiciālie jautājumi

Ņemot vērā:

(a)    Apvienotās Karalistes iesniegto paziņojumu saskaņā ar LES 50. pantu,

(b)    nenoteiktību attiecībā uz pasākumiem, kas tiks ieviesti starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, lai regulētu attiecības pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās, un

(c)    pakārtoto nenoteiktību attiecībā uz to, cik lielā mērā atbildētājs faktiski varētu izmantot tiesības saskaņā ar Līgumiem, Hartu vai attiecīgajiem tiesību aktiem, ja viņš tiktu nodots Apvienotajai Karalistei un paliktu apcietinājumā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās,

vai pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir jāatsakās nodot Apvienotajai Karalistei personu, par kuru ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis un kuras nodošanai citādi būtu jānotiek saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem,

(i)    visos gadījumos;

(ii)    atsevišķos gadījumos, ņemot vērā katra gadījuma konkrētos apstākļus;

(iii)    nevienā gadījumā?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir norādīta ii) punktā, kādi ir kritēriji vai apsvērumi, kas jāizvērtē pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesai, lai noteiktu, vai nodošana ir aizliegta?

Saistībā ar otro jautājumu, vai pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesai ir jāatliek galīgā lēmuma pieņemšana par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi un jāgaida lielāka skaidrība par attiecīgo tiesisko režīmu, kas tiks ieviests pēc attiecīgās pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts izstāšanās no Savienības,

(i)    visos gadījumos;

(ii)    atsevišķos gadījumos, ņemot vērā katra gadījuma konkrētos apstākļus;

(iii)    nevienā gadījumā?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir norādīta ii) punktā, kādi ir kritēriji vai apsvērumi, kas jāizvērtē pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesai, lai noteiktu, vai tai ir jāatliek galīgā lēmuma pieņemšana par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi?

____________