Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 18 maj 2018 – Minister for Justice and Equality mot R O

(Mål C-327/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: Minister for Justice and Equality

Motpart: R O

Tolkningsfrågor

Med hänsyn till

(a)     att Förenade kungariket har anmält sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 FEU,

(b)     att det är oklart vilka förfaranden som kommer att antas mellan unionen och Förenade kungariket för att reglera förhållandet mellan parterna efter Förenade kungarikets utträde ur unionen, och

(c)     den därpå följande osäkerheten med avseende på i vilken utsträckning motparten, faktiskt skulle kunna utöva sina rättigheter enligt fördragen, stadgan eller relevant lagstiftning om han skulle överlämnas till Förenade kungariket och fortfarande vara frihetsberövad där när Förenade kungarikets utträder ur unionen,

innebär unionsrätten att en anmodad medlemsstat ska vägra att överlämna en person till Förenade kungariket enligt en europeisk arresteringsorder, om denna person annars skulle överlämnas enligt nationella bestämmelser i den medlemsstaten?

i) i alla fall?

ii) i vissa fall, med hänsyn till de särskilda omständigheter som är aktuella i fallet?

iii) inte i några fall?

Om fråga 1 ska besvaras i enlighet med led ii), vilka kriterier eller överväganden ska domstolen i den anmodade staten tillämpa för att avgöra huruvida överlämnande ska vägras?

Inom ramen för fråga 2, är domstolen i den anmodade staten skyldig att skjuta upp det slutliga beslutet om verkställande av en europeisk arresteringsorder och avvakta större klarhet kring den ordning som ska tillämpas efter att den anmodande staten har utträtt ur unionen?

i) i alla fall?

ii) i vissa fall, med hänsyn till de särskilda omständigheter som är aktuella i fallet?

iii) inte i några fall?

Om fråga 3 ska besvaras i enlighet med led ii), vilka kriterier eller överväganden måste domstolen i den anmodade staten bedöma för att avgöra om den måste skjuta upp det slutliga beslutet om verkställande av en europeisk arresteringsorder?

____________