Language of document : ECLI:EU:C:2018:577

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА

3 юли 2018 година(*)

„Заличаване“

По дело C‑340/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Специализирания наказателен съд (България) с акт от 30 април 2018 г., постъпил в Съда на 24 май 2018 г., в рамките на наказателно производство срещу

EK и др.,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА

след изслушване на генералния адвокат Y. Bot

постанови настоящото

Определение

1        С писмо от 28 май 2018 г., постъпило в секретариата на Съда на 20 юни 2018 г., Специализираният наказателен съд (България) информира Съда, че оттегля преюдициалното си запитване.

2        При това положение, съгласно член 100 от Процедурния правилник на Съда следва да се постанови заличаване на настоящото дело от регистъра на Съда.

3        С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения председателят на Съда определи:

Заличава дело C‑340/18 от регистъра на Съда.

Съставено в Люксембург на 3 юли 2018 година.

Секретар

 

      Председател

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts


* Език на производството: български.