Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Sopocie (Polen) den 26. marts 2018 – H.W.

(Sag C-214/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Sopocie

Parter i hovedsagen

Sagsøger/Appellant: H.W.

Procesdeltager: PSM »K« w G., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder

Præjudicielle spørgsmål

Er det i lyset af merværdiafgiftssystemet som beskrevet i Rådets direktiv 2006/112/EU af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 , særligt artikel 1, artikel 2, stk. 1, litra a) og c), samt artikel 73, sammenholdt med artikel 78, stk. 1, litra a), samt det neutralitetsprincip for merværdiafgift, der fremgår heraf og hører til EU-rettens almene principper – under hensyntagen til ordlyden af artikel 29a, stk. 1, og stk. 6, nr. 1, i lov om afgift på varer og tjenesteydelser af 11. marts 2004 (konsolideret udgave Dz.U. 2017, position 1221, med senere ændringer, herefter: merværdiafgiftsloven), sammenholdt med artikel 49, stk. 1, samt artikel 35 og artikel 63, stk. 4, i lov om fogeder og fuldbyrdelse af 29. august 1997 (konsolideret udgave Dz.U. 2017, position 1277, med senere ændringer) – en tilladt opfattelse, at beløbet for merværdiafgiften er indeholdt i de fuldbyrdelsesgebyrer, der opkræves af fogeder?

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende:

Er det i lyset af det proportionalitetsprincip, der hører til EU-rettens almene principper, en tilladt opfattelse, at en foged – der i forbindelse med sine fuldbyrdelsesforanstaltninger er forpligtet til at betale merværdiafgift – reelt råder over de nødvendige retsmidler til at opfylde denne forpligtelse på korrekt vis, hvis det antages, at det fuldbyrdelsesgebyr, der er opkrævet på grundlag af lov om fogeder og fuldbyrdelse, indeholder beløbet for merværdiafgiften?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.