Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Sopocie (Poola) 26. märtsil 2018 – H.W.

(kohtuasi C-214/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Sopocie

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: H.W.

Menetlusosalised: PSM „K“ w G., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder

Eelotsuse küsimused

1.    Kas arvestades käibemaksusüsteemi, mis on kehtestatud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , eelkõige selle artiklit 1, artikli 2 lõike 1 punkte a ja c, artiklit 73 koostoimes artikli 78 esimese lõigu punktiga a ning neist tulenevat ja liidu õiguse üldpõhimõtete hulka kuuluvat neutraalse maksustamise põhimõtet – arvesse võttes [Poola] 11. märtsi 2004. aasta kaupade ja teenuste maksu seaduse (ustawa o podatku od towarów i uslug, konsolideeritud versioon, Dz.U. 2017, punkt 1221, muudatustega; edaspidi „käibemaksuseadus“) artikli 29a lõike 1 ja lõike 6 punkti 1 sõnastust koostoimes 29. augusti 1997. aasta kohtutäiturite ja täitemenetluse seaduse (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, konsolideeritud versioon, Dz.U. 2017, punkt 1277, muudatustega) artikli 49 lõikega 1, artikliga 35 ja artikli 63 lõikega 4 – tuleb pidada lubatavaks seisukohta, et kohtutäiturite tasu täitemenetluses sisaldab käibemaksu?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis:

2.    Kas arvestades liidu õiguse üldpõhimõtete hulka kuuluvat proportsionaalsuse põhimõtet tuleb pidada lubatavaks seisukohta, et kohtutäituril, kes on kohustatud tasuma oma ametitoimingu tasult käibemaksu, on tegelikult kõik õiguslikud vahendid, et täita nõuetekohaselt maksukohustust, kui eeldada, et täitemenetluse seaduse alusel määratud kohtutäituri tasu sisaldab käibemaksu?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.