Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Sopocie (Poľsko) 26. marca 2018 – H.W.

(vec C-214/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Sopocie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: H.W.

Vedľajší účastník konania: PSM „K” w G., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder

Prejudiciálne otázky

1.    Je vo svetle systému dane z pridanej hodnoty smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 , najmä jej článku 1, článku 2 ods. 1 písm. a) a c), ako aj článku 73 v spojení s článkom 78 ods. 1 písm. a), ako aj zásady neutrality dane z pridanej hodnoty, ktorá z týchto ustanovení vyplýva a ktorá patrí medzi všeobecné zásady práva Únie - pri zohľadnení znenia článku 29a ods. 1 a ods. 6 bodu 1 zákona o dani z tovarov a služieb z 11. marca 2004 (konsolidované znenie Dz. U. 2017, položka 1221 v znení zmien), ďalej len: „zákon o DPH“) v spojení s článkom 49 ods. 1, ako aj článkom 35 a článkom 63 ods. 4 zákona o súdnych exekútoroch a výkone rozhodnutí z 29. augusta 1997 (konsolidované znenie, Dz. U. 2017, položka 1277 v znení zmien) - prípustný názor, že v exekučných poplatkoch vyberaných súdnymi exekútormi je už obsiahnutá suma dane z pridanej hodnoty?

Pre prípad, že odpoveď na túto otázku bude kladná:

2.    Je vo svetle zásady proporcionality patriacej k základným zásadám práva Únie prípustný názor, že súdny exekútor - ktorý je v rámci svojich exekučných opatrení povinný odvádzať daň z pridanej hodnoty - skutočne disponuje právnymi prostriedkami na to, aby riadne splnil svoju daňovú povinnosť, ak sa predpokladá, že exekučný poplatok vyberaný podľa zákona o súdnych exekútoroch a výkone rozhodnutí už obsahuje sumu dane z pridanej hodnoty?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.