Language of document :

Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ja Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA 25. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 15. märtsi 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/16: Caviro Distillerie jt versus komisjon

(kohtuasi C-345/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ja Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (esindaja: solicitor R. MacLean)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus selles osas, milles viimane tegi vea, kui ta lubamatult asendas komisjoni põhjendused enda põhjendustega, kui ta hindas apellantide hagi teist väidet;

tühistada Üldkohtu otsus, kuna ilmselgelt on moonutatud tõendeid, mis Üldkohtule esitati seoses liidu tööstuse turuosa lõpliku olukorra hindamisega;

nõustuda apellantide teise väitega, mis puudutab Üldkohtu ekslikku hinnangut turuosa olukorrale ning seda, et Üldkohus kasutas ekslikult oma pädevust otsustada selle väite üle ja teha lõplik otsus;

teise võimalusena suunata kohtuasu tagasi Üldkohtusse, et viimane otsustakse nõuetekohaselt apellantide väite üle selles küsimuses;

kinnitada, et Üldkohus tegi ilmse hindamisvea ja rikkus alusmääruse1 artikli 3 lõikeid 2 ja 3, kui ta jõudis järeldusele, et komisjon ei teinud ilmset hindamisviga, kui ta võttis oma seisukoha varalise kahju kohta;

kinnitada, et Üldkohus ei esitanud piisavaid põhjendusi ja esitas vastuolulisi põhjendusi ning

mõista apellantide kohtukulud nii käesolevas menetluses kui ka esimese astme menetluses välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid kolm väidet. Kõik kolm Euroopa Kohtule esitatud väidet puudutavad Üldkohtule esitatud teist väidet. Kokkuvõttes on Euroopa Kohtule esitatud väited järgmised:

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta asendas komisjoni põhjendused enda põhjendustega siis, hinnates nii suhteliselt kui ka absoluutarvestuses liidu tööstuse turuosa vähenemise olulisust, ja/või ilmselgelt moonutas tõendeid, mis olid talle esitatud liidu tööstuse turuosa vähenemisega seoses.

Üldkohus tegi ilmse hindamisvea ja rikkus alusmääruse artikli 3 lõikeid 3 ja 5, kui ta järeldas, et komisjon ei teinud ilmset hindamisviga, kui ta võttis oma seisukoha varalise kahju kohta.

Üldkohus ei esitanud piisavaid tõendeid oma sellekohase järelduse kohta, kuna ta ei selgitanud, miks komisjoni viga liidu tööstusharu hindamisel ei õigustanud vaidlustatud määruse tühistamist, mida apellandid paluvad. Lisaks esitas Üldkohus vastuolulisi põhjendusi, kuna ta leidis, et komisjoni hinnang liidu tööstuse turuosale on vigane, kuid lõppkokkuvõttes tegi otsuse komisjoni kasuks.

____________

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 2009, L 343, lk 51).