Language of document :

Valitus, jonka Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ja Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA ovat tehneet 25.5.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-211/16, Caviro Distillerie ym. v. komissio, 15.3.12018 antamasta tuomiosta

(asia C-345/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA ja Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (edustaja: R. MacLean, Solicitor)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

–    kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion siltä osin kuin kyseinen tuomioistuin teki virheen korvaamalla luvattomasti komission perustelut omillaan arvioidessaan valittajien esittämää toista kanneperustetta

–    kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion, koska siinä otettiin sille esitetyt todisteet, jotka koskivat unionin tuotannonalan markkinaosuuden kehitystä ja lopullista tilannetta, huomioon ilmeisen vääristyneellä tavalla

–    hyväksyy valittajien toisen perusteen, joka koskee sitä, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi virheellisesti markkinaosuustilannetta, ja käyttää toimivaltaansa ratkaista tämä kanneperuste itse ja antaa asiassa lopullisen ratkaisun

–    toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee asianmukaisesti valittajien tätä koskevan perusteen

–    vahvistaa, että unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen arviointivirheen ja rikkoi perusasetuksen1 3 artiklan 2 ja 5 kohtaa, kun se katsoi, että komissio ei tehnyt ilmeistä arviointivirhettä hyväksyessään päätelmänsä, jotka koskivat merkittävää vahinkoa

–    vahvistaa, että unionin yleinen tuomioistuin ei esittänyt riittäviä perusteluja ja että sen perustelut olivat keskenään ristiriitaiset, ja

–    velvoittaa komission korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut tässä ja ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät kolme valitusperustetta. Kaikki kolme unionin tuomioistuimelle esitettyä valitusperustetta koskevat unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyä toista kanneperustetta. Tiivistetysti voidaan todeta, että unionin tuomioistuimelle esitetyt valitusperusteet ovat seuraavat:

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen korvaamalla komission perustelut omillaan, kun se arvioi unionin tuotannonalan markkinaosuuden alenemisen merkitystä sekä suhteellisesti että absoluuttisesti ilmaistuna, ja/tai otti ilmeisen virheellisellä tavalla huomioon sille esitetyt todisteet, jotka koskivat unionin tuotannonalan markkinaosuuden alenemista.

Unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen arviointivirheen ja rikkoi perusasetuksen 3 artiklan 2 ja 5 kohtaa, kun se katsoi, että komissio ei ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä hyväksyessään päätelmänsä, jotka koskivat merkittävää vahinkoa.

Unionin yleinen tuomioistuin ei perustellut riittävästi tätä seikkaa koskevaa päätelmäänsä, koska se ei selittänyt, miksi komission unionin tuotannonalan markkinaosuutta koskeva arviointivirhe ei oikeuttanut riidanalaisen asetuksen kumoamista, mitä valittajat vaativat. Tämän lisäksi unionin yleinen tuomioistuin esitti ristiriitaisia perusteluja, koska se katsoi, että komission arvioinnissa, joka koski unionin tuotannonalan markkinaosuutta, oli virhe, mutta ratkaisi asian lopulta komission hyväksi.

____________

1 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 51).