Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 25. maijā Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA un Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 15. marta spriedumu lietā T-211/16 Caviro Distillerie u.c./Komisija

(Lieta C-345/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA un Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (pārstāvis: R. MacLean, Solicitor)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu tiktāl, ciktāl tā pieļāva kļūdu, kad, novērtējot apelācijas sūdzības iesniedzēju pieteikuma otro pamatu, tā nepamatoti aizstāja savu argumentāciju;

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu, pamatojoties uz to, ka tā ir acīmredzami sagrozījusi pierādījumus par Savienības ražošanas nozares tirgus daļas attīstību un galīgo stāvokli;

apmierināt apelācijas sūdzības iesniedzēju otro pamatu attiecībā uz to, ka Vispārējā tiesa esot kļūdaini novērtējusi tirgus daļas stāvokli un īstenojusi savu kompetenci lemt par šo pamatu, un taisīt galīgo spriedumu;

pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā varētu pieņemt atbilstošu nolēmumu par apelācijas sūdzības iesniedzēju izvirzīto pamatu šajā jautājumā;

apstiprināt, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un ir pārkāpusi Pamatregulas 1 3. panta 2. un 5. punktu, secinot, ka Komisija, izdarot secinājumus par būtisku kaitējumu, nebija pieļāvusi nekādu acīmredzamu kļūdu vērtējumā;

apstiprināt, ka Vispārējā tiesa nav sniegusi pietiekamu pamatojumu un ir norādījusi pretrunīgu pamatojumu, un

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus un šīs procedūras izmaksas, kā arī tiesāšanās izdevumus un izdevumus, kas radušies pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirza trīs apelācijas sūdzības pamatus. Visi trīs Tiesai iesniegtie pamati attiecas uz otro pamatu, kas bija iesniegts Vispārējai tiesai. Īsumā, Tiesā izvirzītie pamati ir šādi:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, aizstājot savu argumentāciju ar Komisijas vērtējumu, novērtējot Savienības ražošanas nozares tirgus daļas samazināšanās nozīmi gan relatīvā, gan absolūtā izteiksmē un/vai acīmredzami sagrozot tai iesniegtos pierādījumus par Savienības ražošanas nozares tirgus daļas samazināšanos.

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un pārkāpusi Pamatregulas 3. panta 2. un 5. punktu, secinot, ka Komisija, izdarot secinājumus attiecībā uz būtisku kaitējumu, nebija pieļāvusi nevienu acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

Vispārējā tiesa šajā ziņā nav sniegusi savas nostājas pienācīgu pamatojumu, jo tā nav izskaidrojusi, kāpēc Komisijas kļūda Savienības ražošanas nozares tirgus daļas novērtējumā nepamatoja apstrīdētās regulas atcelšanu, kā to prasīja apelācijas sūdzības iesniedzēji. Turklāt Vispārējā tiesa ir norādījusi pretrunīgu pamatojumu, jo tā bija konstatējusi kļūdu Komisijas novērtējumā attiecībā uz Savienības ražošanas nozares tirgus daļu, bet galu galā nolēma par labu šim vērtējumam.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV 2009, L 343, 51. lpp.).